DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topluma Hizmet Uygulamaları AS   329 5 1 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hatice ÇUBUKÇU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BERİN YOCA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere toplumsal hizmet ve sivil toplum kuruluşları alanını tanıtmak, görünenin ötesine geçebilen bir bakış açısı geliştirmek.
Dersin İçeriği
Sosyal refah devleti anlayışı çerçevesinde, topluma hizmet alanına ilişkin temel kavramları literatüre dayanarak ve uygulamaları inceleyerek tanıtacaktır. Hukuk, toplumsal gelişme, sağlık, engellilik, iletişim becerileri, çocuk, gençlik, kadın ve göçmen sorunlarıyla ilgili sosyal politikalar ele alınacaktır. Farklı uzmanlık alanlarındaki modeller ve uygulamalar incelenecektir. Ayrıca, öğrenciler bir sivil toplum örgütünü ve/veya kampanyaları inceleyeceği bir proje sunacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alana ilişkin temel kavramları ve uygulamaları öğrenir.
2) Sivil toplum örgütleri ve şirketlerin sosyal sorumluluk kampanyalarının medyada yer alış biçimlerini eleştirel bir gözle değerlendirebilir
3) Sosyal çalışma fikirleri geliştirebilir, uygulayabilir ve iletişim süreçlerini planlayarak uygulayabilir
4) Sosyal politikalar çerçevesinde topluma hizmet uygulamalarını neler olduğunu ve olması gerektiğini bilir.
5) Toplumsal eşitliğin sağlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesiyle ilgili akademik bilgi ve pratik beceriler kazanır.
6) Toplumsal cinsiyet, kadın, gençlik, çocuk, göçmen ve sosyo-ekonomik olarak yetersiz toplum kesimlerinin sorunlarını ve olası çözüm yollarını tanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş: modeller ve yöntemler Yok Anlatım
2 Temel kavramlar, tarihçe ve farklı paradigmalar Okuma Anlatım
Tartışma
3 Topluma hizmet için sosyal politikalar (dünyada) Okuma-beyin fırtınası Soru-Cevap
Tartışma
4 Topluma hizmet için sosyal politikalar (Türkiyede) Okuma-örnek araştırma Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Örnek sosyal projelerin incelemeleri I (ödev1) Okuma-proje temelli öğrenme Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Proje konularının ve grupların belirlenmesi Örnek incelemeler Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Projelere ilişkin metodoloji açıklaması Okuma
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Yöntemlerin belirlenmesi ilgili makalelerin okunması Anlatım
Tartışma
10 Saha çalışması öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret Tartışma
Grup Çalışması
11 Öğrenci sunumları hedef kitlenin sorunlarının belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 saha çalışması proje olanaklarının ve kısıtlarının belirlenmesi
13 saha çalışması uygulamaların raporlanması Anlatım
Soru-Cevap
14 Öğrenci sunumları raporlama Anlatım
Soru-Cevap
15 Öğrenci sunumları raporlama ve analiz Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları dosyaların değerlendirilmesi Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar