DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Televizyon Eleştirisi AS   429 7 1 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bir anlam-üretim sistemi ve bir kitle iletişim aracı olarak televizyonun ayırt edici karakterini ve toplumsal-kültürel işlevini anlaşılır kılmaktır. Etkin bir medya okur-yazarlığı veya eleştirel bir izleme pratiği kazandırma genel amacı çerçevesinde, televizyon deneyimini irdelemektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini televizyonun kurmaca ve olgusal metinlerini anlatı ve tür teorileri, idelojik çözümleme ve kültürel çalışmalar literatürünün sağladığı kavramlar ve eleştiri imkanları oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eleştirinin kelime kökenini tanıyarak eleştiri eyleminin farkına varır.
2) 20. yüzyılın ikinciyarısı itibariyle kitle iletişim araçlarının topluma katılma sürecini izler.
3) Görsel iletişim sistemlerini tanır.
4) kitle iletişim sistemlerinin toplumsal sürece dahil olma sürecini anlar.
5) televizyon anlatısı ve türlerini tanır.
6) Televizyon izleyicisini tanır ve televizyon izleyicisi olaraktoplumdakiyerini tartışır.
7) Televizyonun toplumsal süreç içindekiyerinianlar ve tartışır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma; dersin amacı, yöntemi ve değerlendirme sistemi konularında bilgi verilmesi. Kaynakları takip etme. Anlatım
Tartışma
2 Eleştiri nedir Kaynakları takip etme. Anlatım
Tartışma
3 20. yüzyıl; I. ve II. Dünya savaşları, basının, radyo ve sinemanın reklam ve propaganda amaçlıkullanımı Kaynakları takip etme. Anlatım
Tartışma
4 20. yüzyılın ikinci yarısı, televizyonun yaygınlaşması, medya incelemelerinde kitle toplumu teorilerinin etkileri Kaynakları takip etme. Anlatım
Tartışma
5 20. yüzyılın erken dönem televizyon incelemeleri. Kaynakları takip etme. Anlatım
Tartışma
6 Televizyonun temsil sistemini anlamak Kaynakları takip etme. Anlatım
Tartışma
7 Görsel iletişim ve sosyalanlam: Dil, temsil ve anlam üretimi Kaynakları takip etme. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynakları takip etme. Yazılı Sınav
9 Anlatı yapısı ve televizyon. Televizyon anlatısının karakteri, televizyonda yayın akışı. Televizyonun dizisel anlatımı; dizi ve seriyaller, televizyonda anlatı zamanı ve mekanı. Kaynakları takip etme. Anlatım
Tartışma
10 Tür eleştirisi televizyonda türler kurmaca ve kurmaca olmayan ayrımı televizyonda format televizyonun endüstri olarak özellikleri televizyon programının meta olarak ayırt edici karakteri Kaynakları takip etme. Anlatım
Tartışma
11 Televizyon İzleyicisi Kaynakları takip etme.
12 Feminist televizyon eleştirisi, feminist tür eleştirisi. Kadınlar ve pembe dizi, durum komedileri. Kaynakları takip etme. Anlatım
Tartışma
13 Televizyonu Yeniden Düşünmek Kaynakları takip etme. Anlatım
Tartışma
14 Televizyon ve Gündelik Hayat İlişkisi-1 Kaynakları takip etme. Anlatım
Tartışma
15 Televizyon ve Gündelik Hayat İlişkisi-2 Kaynakları takip etme. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynakları takip etme. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar