DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet ve İletişim AS   436 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİLİZ YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere toplumsal cinsiyetin inşasının, dil, temsil, kurumlar ve pratikler aracılığıyla nasıl gerçekleştiğine yönelik farkındalık kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar ile toplumsal cinsiyeti inşa eden yapılar, kurumlar ve iletişim biçimleri anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının farklılığını ayırd eder.
2) Cinsiyet rollerinin toplumsal olarak dil, kurumlar ve pratikler içinde nasıl öğrenildiğini açıklar.
3) Toplumsal cinsiyete ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları tanır.
4) Medyada kadınların, erkeklerin ve farklı cinsel yönelimlerin nasıl temsil edildiğini açıklar.
5) Çalışma hayatında ve istihdam politikalarında cinsiyet ayrımcılığının nasıl gerçekleştiğini değerlendirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Okuma Anlatım
2 Toplumsal cinsiyet nedir Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Toplumsal cinsiyetin inşası: dil, kurumlar ve pratikler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlar I Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlar II Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Medya, temsil ve toplumsal cinsiyet I Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Medya, temsil ve toplumsal cinsiyet II Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Türkiye'de modernleşme ve toplumsal cinsiyet Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Toplumsal cinsiyet ve istihdam Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Toplumsal cinsiyet ve çalışma yaşamı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Toplumsal cinsiyetin gündelik hayatta inşası üzerine örnekler Okuma, sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Toplumsal cinsiyetin medyada inşası üzerine örnekler Okuma, sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet farklılıkları üzerine örnekler Okuma, sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar