DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Retorik AS   417 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÇİĞDEM YASEMİN ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, klasik ve yeni retorik teorilerinin temel kavramlarını anlatarak, öğrencilerin söz ve retoriğin anlamını özümsemelerini ve retoriksel bir iletişim perspektifi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste sözlü kültür, sözün niteliksel değişimi, retoriğin ortaya çıkışı ve klasik ve yeni/modern retorik gelenekleri anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sözlü kültürün temel özelliklerini tanır.
2) Retorikile ilgili klasik metinleri tanır.
3) Yeni/modern retorik teorilerini ve temel kavramlarını tanır.
4) Retoriksel stratejileri tanır ve konuşma ve metinlerde bunları çözümleyebilir.
5) Retoriksel stratejileri kullanarak konuşma/metin hazırlayabilir.
6) Retoriğin dil ve iletişim için önemini kavrar.
7) Retoriksel bir eleştiri perspektifi kazanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Dersin tanıtımı Okuma Anlatım
Tartışma
2 Sözlü kültür Okuma Anlatım
Tartışma
3 Sözün niteliksel değişimi Okuma Anlatım
Tartışma
4 Antik Yunan demokrasisi ve retoriğin doğuşu: Sofistler Okuma Anlatım
Tartışma
5 Sokrates ve Platon'un retorik anlayışı Okuma Anlatım
Tartışma
6 Aristoteles'in retorik teorisi Okuma Anlatım
Tartışma
7 Retorik üzerine klasik metinlerden örnekler Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Antik Roma'da retorik Okuma Anlatım
Tartışma
10 Cicero ve Quintilianus'un 'İdeal Konuşmacı'sı Okuma Anlatım
Tartışma
11 Klasik gelenekten yeni retoriğe geçiş Okuma Anlatım
Tartışma
12 Yeni/Modern Retorik I: Kenneth Burke, Lloyd Bitzer Okuma Anlatım
Tartışma
13 Yeni/Modern Retorik II: Chaim Perelman, Stephen Toulmin Okuma Anlatım
Tartışma
14 Yeni/Modern Retorik III: Feminist Retorik (Cindy Griffin, Sonja K. Foss, Carolyn Kohrs Campbell) Okuma Anlatım
Tartışma
15 Retoriksel stratejiler üzerine örnekler ve genel değerlendirme Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar