DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyasal İletişim AS   408 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ
Dersi Verenler
Doç. Dr.AYŞE ASLI SEZGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Siyaset ve iletişim ilişkisiniçokyönlü ve farklı boyutlarıyla tanıtmak, siyasal iletişim yöntemlerini tarihselliği bağlamında açıklamakve tartışmaya açmak. Siyaset ve iletişim alanındaki bilgileri sentezleyebilecekve siyasal iletişim konusunda teorive uygulama alanında yönelik profesyoneller yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Siyasal iletişim kavramı, siyasal iletişimle ilgili kavramlar, tarihsel bağlamı içinde siyasal iletişimin gelişim dönemleri ve siyasal iletişim biçimleri açıklanarak, tartışmaya açılacaktır. Buna ek olarak, siyasal söylem biçimleri, siyaset psikolojisi, siyaset-medya ilişkileri, medya demokrasisi ve siyasal kampanyalar incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Siyasal iletişim alanındaki temel kavramları ve siyasal iletişim modellerini tanır.
2) Disiplinlerarası bir perspektifle siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları tanır ve sentezler.
3) Modern siyasal ortamda iletişimin rolünü tanımlar.
4) Bireysel, yerel, ulusal ve uluslararası siyasal iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
5) Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına siyasal projeler geliştirir, organizasyon, liderlik ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve kullanır.
6) Siyasal iletişim alanında yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı, sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
7) Siyasal kampanya ve reklamların seçmenler ve siyasi liderlerin imajları üzerindeki etkilerini açıklamakta kuramsal bilgileri kullanır.
8) Siyasal iletişim alanında etikilkeleri tanır ve gündelik yaşamında tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
9) Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler ve siyasal iletişim açısından eleştirel bir bakışla yorumlar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Ders tanıtımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Siyasal iletişim tanımı ve temel kavramlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tarihsel gelişim süreci içinde siyasal iletişim Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Siyasal iletişime farklı yaklaşımlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Siyasal İletişim ve medya Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Film gösterimi ve tartışma Okuma
7 Kamusal alan ve kamuoyu araştırmaları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Siyasetin profesyonelleşmesi ve siyasal uzmanlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Siyasal Kampanyalar I Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Siyasal Kampanyalar II Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tiyatro olarak siyaset ve medya demokrasisi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yeni toplumsal hareketler ve siyasal iletişim Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkiye'de siyasal iletişimin akademik ve reel koşulları üzerine bir tartışma Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar