DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyolojiye Giriş ILT   119 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM AYDOĞMUŞ ÖRDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyoloji ile ilgili temel terimlerin kavranması ve Sosyolojinin ilişkili olduğu konuları, kuramları ve diğer disiplinlerle olan ilişkisinin kavranmasıdır.
Dersin İçeriği
Sosyoloji kavramının kuramsal temeli, sosyoloji tarihi, sosyalkurumlar, birey ve toplum ilişkisi, toplum, toplumsal davranış ve toplumsal ilişkiler, sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisi, kültür, toplumsal cinsiyet ve medya ilişkisidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyoloji tanımını, diğer disiplinlerle ilişkisini, sosyal bilimlerdeki yerini ve sosyolojinin tarihsel sürecini öğrenir.
2) Sosyolojinin temel kavramlarını, önemli kuramlarını ve sosyolojideki araştırma yöntemlerini kavrar.
3) Kültür, kitle, toplum ve birey ilişkisini kurar ve toplum türlerini farklı bakış açılarıyla ve örnekleriyle öğrenir.
4) Toplumsal etkileşim ve gündelik yaşam konusunda bilgi sahibi olur. Sosyal diyalog, etkileşim ve iletişim eylem kuramı ve kavramları konusunda bilgi edinir.
5) Toplumsal cinsiyet ve feminizm kuramları, aile ve aile türleri, tabakalaşma, sınıf yapısı konuları farklı kuramlar çerçevesinde önemli bilgileri edinir.
6) Küreselleşme ve toplumsal hareketlerin yanı sıra eleştirel sosyoloji, postmodern ve postyapısalcı kuramlar konusunda bilgiler edinir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahiptir.
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
X
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gibi kitle iletişim araçları) yetkin biçimde kullanır.
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyoloji biliminin tanımı, alanı, kapsamı Dersin Tanıtımı Anlatım
Tartışma
2 Sosyolojinin temelini oluşturan kuramsalyaklaşımlar: Saint Simon, Auguste Comte, Emile Durkheim, Herbert Spencer, Max Weber, Talcot Parsons, Robert K. Metron . Okuma Anlatım
Tartışma
3 Kültür: tanımı, maddi ve manevi öğeleri, etnosentrizm ve kültürel relativizm. Teorik Anlatım Okuma Anlatım
Tartışma
4 Toplumsallaşma: toplumsallaşmanın öğeleri, toplumsallaşma kurumları Okuma Anlatım
Tartışma
5 Aile kurumu ve Türk toplumunda aile yapısı. Ailenin değişimi Okuma Anlatım
Tartışma
6 Ekonomi kurumu, üretim ve fonksiyonları, üretim rejimleri. Okuma Anlatım
Tartışma
7 Eğitim kurumu ve Türk toplumunda eğitim Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Siyaset kurumu: devlet, bürokrasi, seçim, demokrasi, baskı grupları Okuma Anlatım
Tartışma
10 Nüfus: nüfusla ilgili temel kavramlar. Okuma Anlatım
Tartışma
11 Sosyolojide toplumsal grup kavramı, toplumsal grup çeşitleri Okuma Anlatım
Tartışma
12 Toplumsal tabakalaşma: kölelik, kast sistemi, zümreler, sınıfve statü sistemi, toplumsal tabakalaşma kuramları Okuma Anlatım
Tartışma
13 Toplumsal değişme kuramları, toplumsal değişme ve modernleşme. Okuma Anlatım
Tartışma
14 Kentleşme Okuma Anlatım
Tartışma
15 Endüstrileşme süreci: endüstrileşmenin aşamaları Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar