DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hukuka Giriş BAC   205 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali DEMİRBOĞA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDURSUN ALİ DEMİRBOĞA1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, hukuk eğitimine yeni başlayan öğrencilere hukuki bakış açısı kazandırma, hukuki konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğini vermektir.
Dersin İçeriği
Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karşılaştırması, hukukta yorum metotları, hukukta usa vurma, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk, hukuk temel kavram ve kurumları (mülkiyet, sözleşmesi, egemenlik adalet vb.) ile çeşitli hukuk okulları bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hukuka ilişkin farklı bilgi türlerini ayırt eder
2) Hukuk Kültürlerini tanır
3) Hukuki düşünmenin etik düşünmeyle ortak ve farklı yönlerini karşılaştırır
4) Betimsel ifadelerle normatif ifadeleri ayırt eder
5) Olgu ve değer ayrımını kavrar
6) Hukuk ilkelerinin temellerini kavrar
7) Hukuki yorumu düşünsel işleyişini kavrar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hukukun Bilgi Kaynakları Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
2 Beşeri Davranış Kuralları Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
3 Hukukla İlgili Temel Kavramlar Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
4 Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
5 Yargı Örgütü Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
6 Hukuk Sistemleri Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
7 Hukukun Kaynakları Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kanunlaştırma Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
10 Hukuk Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 Hukuk Kurallarının Yorumlanması Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
12 Hukuk Kuralları Arasında Çatışma Sorunu Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Hak ve Adalet Kavramı Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Hukuk Kurallarının Müeyyidesi Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Hukuki Olaylar, Hukuki İşlemler, Sözleşmeler Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Dönem Sonu Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar