DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticaret Hukuku I BAC   305 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ömer KORKUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖMER KORKUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Lisans öğrencilerinin ticaret hayatının gerektirdiği bilimsel bilgiye sahip olabilmeleri için altyapı oluşturma ve bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Ticaret ve ticaret hukuku, ticari işletme, tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir yardımcıları; bağımlı yardımcılar, bağımsız yardımcılar, ticaret sicili örgütü, ticaret unvanı ve işletme adı, marka; markanın tanımı ve türleri, tescili, marka sahibinin hakları ve yükümlülükleri, markayla ilgili hukuki işlemler, haksız rekabet,kıymetli evrak kavramı, temel nitelikleri ve çeşitli bakımlardan sınırlandırılması,kıymetli evrakın ziya ve iptali; kambiyo senetleri; poliçe, bono (emre muharrer senet), çek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ticari işletme ve esnaf işletmesini, ticari işletmenin bölümleri ve devrini bilirler,
2) Taciri ve tacir olmanın hüküm ve sonuçlarını bilirler
3) Ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet kavramlarını bilirler
4) Kıymetli evrak kavramı ve türlerini bilir kambiyo senedi ve türlerini tanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ticaret Hukuku, Bölümleri ve Kaynakları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ticari İşletme kavramı, malvarlığı, bölümleri, devri ve rehni Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ticari iş ve hükümleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tacir kavramı ve tacir olmanın hüküm ve sonuçları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tacir yardımcıları, Bağlı ve bağımsız yardımcılar. Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ticaret Sicili, Ticaret unvanı, işletme adı. Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Marka, Haksız rekabet ve ticari defterler. Okuma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kıymetli evrak kavramı, düzenlenişi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kıymetli evrak türleri ve sınıflandırılması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kıymetli evrakta defiler, ziya ve iptal Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kambiyo senetleri, ilkeleri, ortak hükümler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Poliçe Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Bono (Emre yazılı senet) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Çek ve Çek Türleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar