DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhasebe II * BAC   222 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EYYUP ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebeleştirme süreci hakkında öğrencilerin gerekli donanıma sahip olmalarını sağlayacak bilgilerin kazandırılması
Dersin İçeriği
Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin çalışmaları ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebenin Tarihi Gelişimi, Muhasebenin Temel Kavramları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavramları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 Bilanço İlkeleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 Gelir Tablosu İlkeleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 Muhasebe Temel Denkleminin Anlamı ve Önemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Bilanço ve Bilanço Türleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu Türleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Muhasebede Hesap Kavramı ve Önemi, Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
10 Tek Düzen Hesap Planı Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Yevmiye Defter Kayıtları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Bir Muhasebe Döneminde Yapılması Gereken İşlemler Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 Mizanın Düzenlenmesi, Katma Değer Vergisinin Hesaplanması ve Kaydı Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 Dönem Sonu Yapılacak İşlemler ile Monografiler Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar