DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Satış Yönetimi BAC   427 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Murat İsmet HASEKİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEMEL YÜCEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz modern ekonomi sisteminin ve serbest piyasa şartlarının vazgeçilmez bir unsuru olan satış yönetimi ve kişisel satışın işleyişi ve uygulama detaylarının öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders satış süreci, bölge ve zaman yönetimi, satış bütçesi, satışçıların tedarik ve seçimi, satış gücü organizasyonu, satışta ücrelendirme, satışçıların eğitimi, satışçıların motivasyonu, satışçıların performans değerlemesi, satışta liderlik, satışta etik, internette satış, uluslararası satış konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Satış yönetimi faaliyetlerini öğrenir ve bu faaliyetlere ilişkin uygulama becerileri geliştirebilir.
2) İyi bir satışçının sahip olması gereken özellikleri öğrenir.
3) Bir satış gücü organizasyonunun nasıl planlanması gerektiğini öğrenir.
4) Satışçıların işe alınması, eğitilmesi, motive edilmesi, ücretlendirilmesi ve performanslarının değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olur.
5) Satışta etiğin önemini kavrar.
6) İnternette satış ve uluslararası satış ile ilgili temel kavram ve uygulamaları öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Satış Yönetimine Giriş Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Satış Süreci ve Aşamaları Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Bölge ve Zaman Yönetimi Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Satış Bütçesi Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Satış Gücünün Organizasyonu Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Satışçıların Tedariki ve Seçimi Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Satışçı Eğitimi Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Arasınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Satış Yönetiminde Liderlik Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
10 Satışçı Motivasyonu Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Ücretlendirme Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Satışçı Performans Değerlemesi Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Satışta Etik Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
14 İnternette Satış, Uluslararası Satış Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
15 İnternette Satış, Uluslararası Satış Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar