DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hijyen ve Sanitasyon KON   128 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oya Berkay KARACA
Dersi Verenler
Prof. Dr.OYA BERKAY KARACA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hijyen ve sanitasyon ilkeleri ve uygulamalarına ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Hijyen ve santitasyon kavramları, üretim alanlarında hijyen ve sanitasyon, genel kullanım alanlarında hijyen ve sanitasyon, gıda güvenliği, personel hijyeni, Kalite sistemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Hijyen ve sanitasyon kavramını ve turizm alanındaki önemini kavrar.
2) 2. Mikroorganizma ve sanitasyon ilişkisini kurabilir, bulaşma kaynakları ve gıdalardan kaynaklanan hastalıkları bilir
3) 3. Personel hijyeni, besin hijyeni ve çalışma ortamı hijyeni anlayışını kavrar, ilkelerini bilir ve uygular.
4) 4. Çalışmakta olduğu konaklama işletmelerinde pest kontrolünü gerçekleştirebilir.
5) 5. HACCP sisteminin ilkelerini kavrar ve uygular.
6) 6. Gıda güvenliği, GMP, GHP, SSOP kavramlarını bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma.
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hijyen ve Sanitasyonun tarihçesi, kavramı, önemi ve ilgili tanımlar. Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
2 Mikroorganizma ve Sanitasyon İlişkisi: Bakteri, küf, maya ve virüs, Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen dış ve iç faktörler, Gıdaların bozulmasında mikroorganizmaların rolü, Bulaşma kaynakları, Gıdalardan kaynaklanan hastalıklar ve zehirlenmeler Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
3 Personel Hijyeni1: Kişisel temizlik kuralları, vücut temizliği, ağız diş bakımı, saç ve cilt bakımı, kıyafet bakımı Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
4 Personel Hijyeni2: İşletmelerdeki tuvaletler ve el yıkama alanları, el yıkama ve el hijyeni, Yönetimin sağlayacağı personel donanımları: Koruyucu kıyafetler, galoş, el ve ağız maskesi, bone, koruyucu eldivenler, Periyodik sağlık kontrolleri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
5 Besin Hijyeni 1: Üretim öncesi faaliyetlerde gıda hijyeni: Gıda üreten işletmelerin taşıması gereken genel özellikler, ekipman özellikleri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
6 Besin Hijyeni 2: Üretim faaliyetlerinde gıda hijyeni: üretim aşamalarında hijyeni sağlama yolları ve dikkat edilmesi gereken kurallar, Besinlerin hazırlama ilkeleri, Pişirilmesinde uyulması gereken ilkeler, soğutmada uyulması gereken ilkeler Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
7 Besin Hijyeni 3: Üretim sonrası faaliyetlerde gıda hijyeni: Servise hazırlama ve serviste uyulması gereken ilkeler Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Besin Hijyeni 4: Depolama ve depolamanın gıda hijyeninde önemi. Depolama kuralları, taşıma ve dağıtım kuralları Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
10 Besin Hijyeni 5: Yiyeceklerde görülen bozulmalar:Fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik etmenler, Besin kaynaklı hastalıklar, Besin zehirlenmelerine yol açan etmenler ve bunlardan korunma yolları Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
11 Çalışma Ortamı Hijyeni 1: Çalışma ortamında aranan fiziksel özellikler ve İş verimine etkisi: Aydınlatma, Havalandırma, Isıtma, Zemin ve duvar özellikleri, Mutfak ortamında uyulması gereken hijyen ve sanitasyon ilkeleri Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
12 Çalışma ortamı hijyeni 2: Ekipman hijyeni Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
13 Pest kontrol: Uçan, yürüyen haşere mücadelesi, Açık ve kapalı alan Rodent mücadelesi, Sürüngen mücadelesi, Kuş kaynaklı riskler, Temizlik ve temizlik malzemeleri, Dezenfeksiyon ve dezenfektanlar Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
14 HACCP, Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları: Yararları ve ilgili tanımlar, HACCP sisteminin temel prensipleri: Tehlike ve risk analizi, Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, Kritik limitlerin oluşturulması, İzleme sisteminin, düzeltici faaliyetlerin, kayıt ve dökümantasyon sitemi ile doğrulama prosedürlerinin oluşturulması, Riskler, ilkeleri, uygulamaları, karar ağacı Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
15 Sanitasyon İşlemlerinin Yönetimi: Sanitasyon programı ve gıda güvenliği, Sanitasyon programları ve operasyon prosedürleri, Sanitasyonun denetimi, GHP (İyi Hijyen Uygulamaları), SSOP (Standart Sanitasyon Operasyon Prosedürleri) ve GMP (İyi Üretim uygulamaları) Kitaplarda ilgili bölümler, ders notu, konuyla ilgili makaleler, sunular, ödevler, web içeriği, örnek sorular Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar