DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik KON   176 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Diler DOĞRUOL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstatistiksel problemleri anlama, çözme, yorumlama becerilerinin gelişmesi, iş hayatında istatistiği kullanabilme
Dersin İçeriği
İstatistiğin temel kavramları, frekans dağılım tablosu, histogram, merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, medyan, mod, geometrik ortalama, harmonik ortalama), varyans, standart sapma, rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistik kavramını ve bu kavramı nerelerde kullanılabileceğini öğrenme
2) Sahip olduğu ham veriyi nasıl değerlendireceğini, nasıl analiz edeceğini öğrenme
3) Analiz sonuçlarını nasıl değerlendireceğini öğrenme
4) Analiz sonuçlarını grafiksel gösterme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma.
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğin konusu, temel kavramlar, örneklem Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Veri Analizine giriş, Frekans dağılım tablosu hazırlanması için izlenen adımlar Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Frekans dağılım tablosu hazırlanması, yorumlanması Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Histogram, Frekans çokgeni, Merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, medyan, mod,geometrik ortalama, harmonik ortalama) Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Merkezi eğilim ölçüleri, Sınıflandırılmış gözlemlerde merkezi eğilim ölçüleri Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Merkezi eğilim ölçülerinin karşılaştırılması,Varyans, Standart sapma Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Sınıflandırılmış gözlemlerde Varyans-standart sapma Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Vize Haftası Ders kitabı ve ders notlarının okunması Yazılı Sınav
9 Rasgele Değişkenler ve olasılık dağılımları: Rasgele değişken kavramı. Beklenen değeri, varyansı Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Kesikli rasgele değişkenin olasılık dağılımı. Bazı kesikli olasılık dağılımları (Bernolli, binom) Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Bazı kesikli olasılık dağılımlarının devamı (poisson, uniform) Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Sürekli dağılımlara giriş. Normal Dağılım Olasılık yoğunluk fonksiyonu Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Normal Dağılımın özellikleri, ortalama ve standart sapmanın hesaplanması Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Standart normal dağılım tablosunu kullanarak soru çözümü. Hipotez testleri Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Genel tekrar Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Final Haftası Ders kitabı ve ders notlarının okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar