DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Muhasebe KOS   321 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Diler DOĞRUOL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.DİLER DOĞRUOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe ile ilk kez karşılaşan birine muhasebenin ne olduğunu açıklamak, işletmenin mali nitelikteki işlemlerini, bu işlemlerin kaydı için gerekli teknikler, ilkeler ve kayıt şekillerini, dönem başından dönem sonuna kadar yapılması gereken işlemleri ve mali tabloların düzenlenmesini öğretmek
Dersin İçeriği
Muhasebe Bilgilerinin Özellikleri ve Kullanıcıları, Muhasebenin Bölümleri, Muhasebenin Temel İlkeleri, Muhasebede Kullanılan Ana Terimler, Temel Muhasebe Denklemi, Temel Finansal Tablolar, Muhasebede Hesap ve Önemi, Hesaplar Arasındaki İlişkiler, Tekdüzen Hesap Planının Genel Yapısı, Kayıt Yöntemleri, Muhasebede Tutulması Gereken Defterler, Muhasebe Akım Şeması, KDV Kanunu Hakkında Genel Bilgiler ve Muhasebeleştirilmesi, Aktif Hesaplar, Duran Varlıklar, Dönen Varlıklar, Pasif Hesaplar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Muhasebeyi tanımlamak, muhasebe mesleğinin içeriği hakkında genel bilgiye sahip olmak, küreselleşmenin muhasebeyi nasıl etkilediği konusunda yorum yapabilmek,
2) muhasebeyi bölümlerine ayırmak, muhasebenin temel terim ve ilkelerinin muhasebe uygulamalarına nasıl yön verdiğini açıklamak,
3) muhasebede tutulması gereken defterler ile temel finansal tabloları tanımak,
4) Tekdüzen Hesap Planından uygun hesapları saptayarak ilgili işlemin kaydını yapmak, bir işletmede dönem başı, dönem içi ve dönem sonu muhasebe kayıtlarını tutmak, hataları bulmak ve düzeltmek, finansal tabloları hazırlamak, hazırladığı finansal tablolardan işletmenin mali yapısını ortaya koymak ve yorumlamak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma.
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebenin Tanımı. Türkiye'de Muhasebe Mesleği. Küreselleşmenin Muhasebeye Etkileri. Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Muhasebe Bilgilerinin Özellikleri ve Kullanıcıları, Muhasebenin Bölümleri, Muhasebenin Temel İlkeleri, Muhasebede Kullanılan Ana Terimler Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Temel Muhasebe Denklemi Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Temel Finansal Tablolar Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Muhasebede Hesap ve Önemi, Hesaplar Arasındaki İlişkiler Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Tekdüzen Hesap Planının Genel Yapısı Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Kayıt Yöntemleri Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Vize Haftası Ders kitabı ve ders notlarının okunması Yazılı Sınav
9 Muhasebede Tutulması Gereken Defterler Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Muhasebe Akım Şeması Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 KDV Kanunu Hakkında Genel Bilgiler ve Muhasebeleştirilmesi Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Aktif Hesaplar, Duran Varlıklar, Dönen Varlıklar Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Pasif Hesaplar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Aktif ve Pasif Hesapların Muhasebeleştirilmesi Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Genel tekrar Ders kitabının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Final Haftası Ders kitabı ve ders notlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar