DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Viroloji VTS   406 8 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu programın amacı, Veteriner virolojinin temel ve ilgili alanlarının klinik uygulamalar ile pekiştirilmesidir
Dersin İçeriği
temel ve güncel kuramsal ve laboratuvar bilgisine sahip olan, hem temel laboratuvar teknik beceriler, hem de tezleri için gerekli beceriler yönünden donatılmış bireyler yetiştirmek; öğrencileri analiz, sentez yapma, değerlendirme, veri toplama ve bilimsel metodoloji ve bilimsel iletişim gibi konularda eğitmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel ve özel viroloji ile enfeksiyon hastalık bilgilerini klinik uygulamalarla özdeşleştirerek aktarır.
2) Antimikrobiyal maddelerin etki mekanizmalarını ve direnç mekanizmalarını aktarır
3) Bağışıklık sistemi ve enfeksiyon immünitesi bilgisine aktarır
4) Klinik tanıya yardımcı veteriner virolojisi alanında iyi laboratuar uygulamalarını öğretir
5) Bilimsel araştırmalarda etik sorunları tanımlayabilir, olası etik sorunları öngörebilir ve etik ilkeler doğrultusunda davranmayı aktarır.
6) Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenmeyi ve öz değerlendirme yapabilmeyi aktarır.
7) Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin bir biçimde yararlanmayı aktarır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
X
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
X
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
X
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
X
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
X
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
X
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
X
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
X
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Klinik Veteriner Viroloji ve uygulamaları Ders anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 KLİNİK VİROLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I Uygulama
3 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Uygulama
4 HÜCRE KÜLTÜRÜ Uygulama
5 VİROLOJİ VE ıMMÜNİTE Ders anlatım
6 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA İYİ AŞI UYGULAMALARI Ders anlatım ve uygulama
7 KANATLI HAYVANLARDA İYİ AŞI UYGULAMALARI Ders anlatım ve uygulama
8 Ara Sınav
9 EV HAYVANLARINDA İYİ AŞI UYGULAMALARI Ders anlatım ve uygulama
10 SEROLOJİK TESTLER VE TANIYA YARDIMCI UYGULAMALAR Ders anlatım ve uygulama
11 KLİNİK VİROLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI II Ders anlatım ve uygulama
12 ANTİVİRAL İLAÇLAR VE KLİNİK KULLANIMLARI Ders anlatım ve uygulama
13 VİRAL HASTALIKLARDA TEDAVİ PLANLAMA Ders anlatım ve uygulama
14 VİRAL HASTALIKLARDA DESTEK TEDAVİLER Ders anlatım ve uygulama
15 SEMİNER Sözlü Sunum
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar