DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Histolojik Preparat Hazırlama Teknikleri ve Tanı Yöntemleri VTS   122 2 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet HALIGÜR
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET HALIGÜR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Laboratuarda çalışacak veteriner hekim adaylarının histolojik ve histopatolojik muayenede kullanılan rutin teknikler ile teşhis metodlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Laboratuar ortamında histolojik preparatların hazırlanması ve hazırlanan preparatlardan teşhise yönelik incelemelerin nasıl yapılacağını içermektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Histoloji ve patolojide kullanılan cihazları tanır ve doku takibinin ana prensiplerini öğrenir
2) Dokuların tespitini ve doku takibi yöntemlerini öğrenir
3) Tespit ve takibi yapılmış dokulardan kesitleri alabilir
4) Kesitlere histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilir
5) Froti hazırlama prensiplerini öğrenerek froti hazırlayabilir
6) Histokimyasal boyama yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri yapabilir
7) Kesitlere immunohistokimyasal boyama metodlarını yapabilir
8) Et ve et ürünlerinde histolojik inceleme yapabilir
9) Işık mikroskobunda hazırlanan preperatları inceleyebilir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
X
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
X
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
X
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Histolojik preparat hazırlama ve tanı tekniklerine giriş; preparat hazırlamanın amacı, preparat hazırlamada kullanılacak sarf malzemesi, bu sarf malzemelerin genel özellikleri, malzeme kullanımında dikkat edilecek hususlar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
2 Histolojik incelemede kullanılan mikroskoplar ve özellikeri; mikroskopların sınıflandırması, ışık mikroskobunun özellikleri ve kullanım alanları, elektron mikroskobunun özellikleri ve kullanım alanları, immunofloresan mikroskobunun özellikleri ve kullanım alanları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
3 Dokuların tesipit edilmesi için kullanılan solusyonlar ve tespit yöntemi; formaldehitin özellikleri ve tamponlu formalin solusyonunun hazırlanışı, alkollerin özellikleri ve tespit amaçlı kullanılacak dereceli alkollerin hazırlanışı, Bouin solusyonunun hazırlanışı ve kullanım alanları,metanolde tespit özellikleri ve kullanım alanları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
4 Histolojik kesitlere uygulanan histokimyasal boya solusyonları; hematoksilenin hazırlanışı ve kullanım alanları, eozinin hazırlanışı ve kullanım alanları, dokuların boyanma özellikleri ve hangi dokunun hangi boya ile boyanacağı hakkında bilgiler Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
5 Histolojik preparatlarda rutin boyalar dışında kullanılan boyalar ve kullanılma amaçları; inkluzyon cisimciklerinin tespit edilmesinde kullanılan boyaların özellikleri, musinöz maddenin tespit edilmesi için kullanılan boyların özellikleri, Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
6 Immunohistokimyasal boyama için katologtan yararlanma ve kullanımı; hiperimmun serumların özellikleri, hiperimmun serumların türleri, hiperimmun serumların görevlerinin neler olduğu, hiperimmun serumların kullanım amaçları, immunositokimyada kullanılan antikorların boyanma özellikleri nelerdir Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
7 Kriomikrotomda doku kesitlerinin alınması ve Yağ doku ve hücrelerinin ortaya konulması için kullanılan boyama teknikleri ve boyaların genel özellikleri, kriotomda dikkat edilecek hususlar, kriotomun kullanım alanları, Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Kemik dokunun tespit edilmesi, dekalsifikasyonu, doku takibi ve kesit alınması, Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
10 Kandan froti hazırlama, frotinin boyanması-incelenme ve değerlendirilmesi, smearın hazırlanması tespit edilmesi ve boyanması, smearin incelenmesinde dikkat edilecek hususlar. Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
11 Et mamüllerinde histolojik analiz yöntemleri ve önemi; incelene et numunelerinde akciğer dokusunun bulunması, et numunelerinde trahea-kıkırdak- bağırsak- dalak ve benzeri dokuların bulunması ve bunların histopatolojik olarak tespit edilmesi, kas yapısının genel özellikleri ve mikroskobik olarak görünümleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
12 Et ve et ürünlerinde mikroskobik inceleme teknikleri; sucuk, salam, sosisin incelenmesi ve raporlanması, mikroskop için bu dokuların hazırlaması, Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
13 Vaginal smear hazırlama, boyama ve inceleme teknikleri; dişi köpeklerde östrus siklusunun belirlenmesi, anöstrus döneminin oluşum mekanizması ve görülen hücreler, diöstrus döneminin mekanizması ve bu dönemde görülen hücrelerin özellikleri, proöstrus döneminin mekanizması ve bu dönemde görülen hücrelerin özellikleri, östrus döneminin mekanizması ve bu dönemde görülen hücrelerin özellikleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
14 Sütte somatik hücre hazırlama, boyama ve inceleme teknikleri; somatik hücrelerin şekilleri ve özellikleri, sütte somatik hücrelerin belirlenmesi, sütte yangısal veya atipi gösteren pleomorfik neoplazi hücrelerinin belirlenmesi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
15 Yangısal olaylarda görülen hücreler tanınması; nötrofil lökositlerin şekilleri ve özellikleri, eozinofil lökositlerin şekilleri ve özellikleri, bazofil lökositlerin şekilleri ve özellikleri, plazma hücrelerinin şekilleri ve özellikleri, makrofaj veya histiyositlerin şekilleri ve özellikleri, bu hücrelerin yangıdaki rolleri nelerdir Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar