DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kanatlı Hayvan Hastalıkları VET   328 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülin GÜVEN GÖKMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLİN GÜVEN GÖKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kanatlı hayvanların önemli virus, bakteri ve mantar infeksiyonları ve bu hastalıklardan korunma ile ilgili bilgi edinmek.
Dersin İçeriği
Kanatlı hayvanların önemli virus, bakteri ve mantar infeksiyonları, epidemiyolojisi, korunma ve kontrolü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kanatlı infeksiyöz hastalıklarının tanımlarını kavrayabilme
2) Kanatlı infeksiyöz hastalıkların ayrımsal tanılarını kavrayabilme
3) Kanatlı hayvanların infeksiyöz hastalıklarının tanısında kullanılacak uygun laboratuvar tanı yöntemlerini bilme ve uygulayabilme
4) Ülkemizde ve dünyada görülen infeksiyöz kanatlı hastalıklarının etiyolojileri, patogenesisleri ve tanılarının kavrayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
X
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
X
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
X
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
X
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
X
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
X
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
X
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
X
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiyede kanatlı endüstrisi, Salmonella infeksiyonları: Tifo, Pullorum ve Paratifo infeksiyonları. Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
2 E. coli infeksiyonları ve Tavuk kolerası Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
3 İnfeksiyöz koriza ve Hindi korizası Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
4 Campylobacter infeksiyonları Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
5 Clostridium infeksiyonları Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
6 Mycoplasma infeksiyonları Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
7 Staphylococcus ve Streptococcus infeksiyonları Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Kanatlılarda Tüberkülozis Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
10 Avian ensefalomiyelitis, Avian influenza infeksiyonları Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
11 Avian Klamidyozis ve Egg Drop Syndrome Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
12 İnfeksiyöz bursal hastalık ve İnfeksiyöz bronşitis Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
13 İnfeksiyöz laringotraheitis ve İnfeksiyöz anemi Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Lökozis, Marek Hastalığı, Newcastle hastalığı Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
15 15-Reovirus infeksiyonları, Şişkin Baş Sendromu, Tavuk çiçeği 16-Final Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar