DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arı Hastalıkları VET   317 5 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARMAĞAN ERDEM ÜTÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı Veteriner fakültesinden mezun olan öğrencilerin temel arıcılık ve yetiştiricilik kriterlerini öğrenmesini, arı hastalıkları ve zararlılarını tanımasını, teşhis ve tedavilerini yapabilecek beceriyi kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Arı hastalıkları dersi; bal arısının anatomik yapısı, fizyolojik özellikleri, bakım ve beslenmesi ile bal arılarında hastalığa neden olan organizmaların taksonomisi, morfolojik ve biyolojik özellikleri, neden oldukları hastalıkların klinik semptomları ile tanı, tedavi ve kontrolleri konularını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler arıcılığı, problemlerini ve çözüm yollarını bilir;
2) Öğrenciler anemnez alır ve kovan muayenesi yapar
3) Öğrenciler arı hastalıklarını tanır ve tedavilerini yapar
4) Öğrenciler tekniğine uygun olarak kovandan numune alır ve laboratuvara gönderir
5) Öğrenciler arı hastalıkları ile ilgili reçete yazar ve arı hastalıklarına karşı koruyucu hekimliği bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Balarısı anatomisi, morfolojisi, taksonomisi, biyolojisi ve ırkları, Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Arıcılık terimleri, malzemeleri, kullanımı, kovan bakım ve yaklaşım kriterleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Arıcılık-çevre ilişkisi, Tozlaşma-Ekonomi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Arı ürünleri (bal, polen, propolis,apilarnil, arı zehiri, balmumu, arı sütü) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Arı hastalıklarına giriş ve genel özellikleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Nosemiosis (morfoloji, biyoloji, patogenez, klinik semptomlar, tanı, tedavi ve kontrol) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Varroosis (morfoloji, biyoloji, patogenez, klinik semptomlar, tanı, tedavi ve kontrol) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notu Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Amerikan ve Avrupa yavru çürüklüğü (morfoloji, biyoloji, patogenez, klinik semptomlar, tanı, tedavi ve kontrol) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Arı felci, Torba çürüklüğü, Para çürüklüğü, Septisemi hastalığı, Dizanteri (morfoloji, biyoloji, patogenez, klinik semptomlar, tanı, tedavi ve kontrol) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Arıların Mantar hastalıkları (taş ve kireç) (morfoloji, biyoloji, patogenez, klinik semptomlar, tanı, tedavi ve kontrol) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Trake akarı (A.woodi), Arı biti (B.coeca) ve T.clarea (morfoloji, biyoloji, patogenez, klinik semptomlar, tanı, tedavi ve kontrol) Ders notu Anlatım
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Diğer arı zararlıları (petek güvesi, karınca, ayı, zirai ilaçlar, zehirlenme) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Arıcılıkla ilgili yönetmelik ve hukuksal prosedür. Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Numune alma, gönderme ve saklama Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar