DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topoğrafik Anatomi VET   229 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe HALIGÜR
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞE HALIGÜR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SEMA ÖZKADİF1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Evcil memeli hayvanlarda anatomik oluşumları bölgelere göre ele alarak hayvan türleri arasında karşılaştırmalı olarak vücuttaki konumunun, duruş pozisyonlarının ve birbirleri ile komşuluklarının detaylı bir şekilde öğretilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği
Göğüs, karın ve pelvis bölgesindeki vücut boşlukları ve organlarının anatomisi, göğüs, karın ve pelvis bölgesindeki vücut boşlukları ve organlarının morfolojisi ve damar ve sinirleri, baş bölgesindeki anatomik oluşumları kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Evcil memeli hayvanlarda vücudun morfolojik özelliklerini genel bölge ve özel alt bölgelere ayırarak detaylı olarak öğrenir.
2) Önemli operasyon bölgelerinin anatomisini detaylarıyla birlikte öğrenir.
3) Öğrendiği bilgileri klinik ve cerrahi uygulamalara adapte edebilme becerisi kazanır.
4) Anatomik yapılar ile fonksiyonel ilişkilerin bağlantısını kurup, yorumlar yapar.
5) Mesleki ve etik sorumlulluğu anlama ve uygulama becerisi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reginones faciei/ Yüz bölgeleri (Yüzde bulunan bölgeler, bu bölgelerin sınırları, klinik önemleri) Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Reginones faciei/ Yüz bölgeleri (Bu bölgede bulunan sinirlerin anestezi yerleri) Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Reginones cranii/ Kafatası bölgeleri (Kafatasında bulunan hissedilebilir ve görülen kemik noktalar, bölgelerin sınırları, klinik önemleri) Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Reginones cranii/ Kafatası bölgeleri (Sinirlerin anestezi yerleri, paranasal sinusların trepenasyon yerleri) Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Regiones colli/ Boyun bölgeleri (Boyun bölgesini oluşturan kaslar, bölgeler ve sınırları, bölgelerin klinik önemleri, BOS'un hayvan türlerinde alım yerleri, tükrük bezleri, tracheotomi) Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Regiones pectoris/ Göğüs bölgeleri (Gögüs bölgesini oluşturan anatomik yapılar, klinik önemi, thoracocentesis, kalbin oskültasyon bölgeleri) Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Regiones dorsi/ Sırt bölgeleri (Bölgelerin sınırları, anatomik ve klinik önemi) Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Regiones abdominis/ Karın bölgesi (Karın boşluğunun bölümleri, bölümlerde bulunan organlar ve komşulukları) Kadavra, ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Regiones abdominis/ Karın bölgesi (Exentrasyon) Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Regiones pelvis /Pelvis bölgeleri (Pelvis bölgesinde görülebilir ve hissedilebilir kemik noktalar, bölgelerin sınırları ve klinik önemleri) Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Regiones pelvis (Leğen bölgeleri) (Bölgelerin sınırları ve klinik önemi, urethrotomi) Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Regiones membri thoracici/ Ön ekstremite bölgeleri (Bölgelerin sınırları, klinik önemi, sinirlerin anestezi yerleri) Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Regiones membri pelvici/Arka ekstremite bölgeleri(Bölgelerin sınırları, klinik önemi, sinirlerin anestezi yerleri) Kadavra, ders notu Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Genel tekrar Kadavra, ders notu Gösteri
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar