DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Embriyoloji VET   106 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet HALIGÜR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
kanatlı ve memelilerde dölleme-döllenme ile başlayan doğum ve kuluçkadan çıkış öncesi yavru gelişimindeki aşamaları ile bu aşamlar canlılar türleri arasındaki farklılıkların belirlemesi embriyolojinin amacını oluşturmaktadır
Dersin İçeriği
Bu derste embriyolojini tanımı, tariçesi, kullanılan terimler, ovulasyon döllenme ve zigot oluşumu ile embriyoluşumundaki gelişim safhası ile bu gelişmde rol oynayan organ ve hormonlar ile dokuların özellikleri verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kanatlı ve memeli hayvanların genital sistemini öğrenir
2) Gametogenezis öğrenir
3) Hayvan türlerine göre yarıklanmaları bilir
4) Hayvan türlerinde plasentasyon ve plasenta türlerini bilir
5) Embriyonal implantasyonun nasıl olduğunu öğrenir
6) Yavru zarları ve gebelikteki fonksiyonlarını bilir
7) Germ yapraklarını bilr ve germ yapraklarından hangi organ ve dokuların şekillendiği hakkında bilgi sahibi olur
8) Kongenital Anomalilerin oluşum nedenleri ile anomalilerin isimlendirmesini öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Embriyoloji dersine giriş, tanımı, diğer bilim dalları ile ilişkisi, tarihçesi, kullanılan terimler. Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Gametogenezis; germ hücrelerinin erkek ve dişi gametlere dönüşmesi, erkek genital sistemin histofizyolojisi, eklenti bezleri, Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Dişide genital sistem histofizyolojisi; ovaaryumun yapısı, folliküler gelişmenin aşamaları, tuba uterinanın yapısı, uterusun yapısı, serviks uterinin yapısı, vaginanın yapısı, vulvanın yapısı, klitorisin yapısı, uretranın yapısı, labium yapısı, genital siklusun aşamaları, kanatlılarda dişi genital sistemin bölümleri ve yapısı Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Fertilizasyon ve yalancı gebelik; memelilerde dişi genital kanalda sperm taşınması, ovositin taşınması, ovosit ve spermatozoonun yaşam süreleri, gametlerin birleşmesi, fertilizasyon reaksiyonu, parthogenesis, cinsiyet ayırımı, ovosit sitoplazmasının organizasyonu, ovosit tipleri ve bölünmeleri, yalancı gebelik, veteriner hekimlikte invitro fertilizasyon ve embriyo transferi Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
5 Evcil hayvan zigotlarında yarıklanmalar; yarıklanma ve blastomer oluşumu, memeli hayvanlarda bölünmeler, morula ve blastula, kanatlı hayvanlarda bölünmeler, morula ve blastula, amphioxusta bölünmeler, morula ve blastula, amfibilerde bölünmeler, morula ve blastula, yarıklanma ve blastulasyon süresince moleküler aktiviteler Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Gasturlasyonun oluşması; gastrulasyon, amphioxus embriyolarında gastrulasyon, amfibi embriyolarında gastrulasyon, kanatlı embriyolarında gastrulasyon, memeli hayvanlarda germ yaprakarının kökeni, gastrulasyon süresince metabolizma, embriyonal duplikasyonlar ve ikizlikler Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Nörülasyon ve somitlerin şekillenmesi; korda dorsalis ve nöyral plağın şekillenmesi, notokord ve nöyral induksiyon, yeni oluşan embriyoda mezoderm Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Arasınav sorularının hazılanlaması Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Ekstraembriyonal keseler ve plasenta; kanatlılarda ekstraembriyonal keseler, ekstraembriyonal keselerle olan ilişkilerine göre korionun isimlendirilmesi, plasenta, plasenta türleri, implantasyon ve aşamları, hayvan türlerinde implantasyon, plasentanın işlevi, dış gebelik, kongenital anomaliler, implantasyon, dış gebelik, kongenital anomaliler Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Kas dokunun oluşması; iskelet kasının oluşması, kalp kasının oluşması, bağ dokunun oluşumu, omurların ve kaburgaların oluşması, ekstremitelerin gelişmesi, gövde kol ve bacak kaslarının gelişmesi, ekstremite kasları, kraniyofasiyal iskeletin gelişimi, baş bölgesi kasların gelişimi Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Sinir sistemi; nöyron, nöyral tüpün oluşması, omuriliğin gelişimi, beyin gelişimi, beyin bölümlerinin gelişmesi, perifer sinir sistemi, perifer sinirlerin sınıflandırılması, somatik efferent ve somatik afferent sistemler, otonom sinir sistemi Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Duyu organları; göz, göz merceğinin oluşumu, lensin farklılaşması, iris ve siliar cisimin oluşumu, koroid katı ve skleranın oluşumu, korneanın oluşumu, iç kulak oluşumu, orta kulak oluşumu, dış kulak oluşumu, deri ve epidermal organların oluşumu Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Ağız boşluğu ile ilgili organların gelişmesi-Kardiyovasküler sistem oluşumu; damak oluşumu, burun boşluğu, diş oluşumu, tükrük bezi oluşumu, yutak kavislerinin oluşması, dil oluşumu, arterlerin oluşumu, kalbin oluşumu Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Üriner sistem oluşumu; ürogenital sinus oluşumu, internal kanalların oluşumu, mezonefroz, pronefroz, metanefroz oluşumları ve dişi ve erkek genital kanalların oluşumu Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Sindirim sistemi oluşumu;ön bağırsak ve özefagusun oluşumu, midenin oluşumu,büyük omentum ve mezenterlerin oluşumu, bağırsakların gelişmesi, kloakanın bölümlenmesi, karaciğer ve safra kesesinin oluşumu, pankreasın oluşumu, solunum sisteminin oluşması, akciğer ve traheanın oluşması Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınav Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar