DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğum ve Jinekoloji I   2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Funda EŞKİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFUNDA EŞKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veteriner Doğum ve Jinekoloji
Dersin İçeriği
Evcil Hayvanlarda Doğum ve Jinekoloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenciler evcil hayvanlarda üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi öğreneceklerdir.
2) Evcil hayvanlarda östrüs siklusu, belirtileri ve hormonların etkileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
3) Bu dersin sonunda öğrenciler dişi üreme sisteminin muayene yöntemlerini ve kullanılan araçları öğreneceklerdir.
4) Bu dersin sonunda öğrenciler üreme sahasındaki biyoteknolojileri öğrenecek ve modern hayvancılığa katkı sağlayacaktır.
5) Bu dersin sonunda öğrenciler dişi genital organların ultrason muayenesi ile seksüel siklusun dönemlerini izleyebilecek, gebelik tanısı koyabilecek, fötüs sayısı ve canlılığını belirleyecek, gebelikte fizyolojik ve patolojik durumları tanıyabilecek.
6) Bu dersin sonunda öğrenciler çiftlik hayvanlarında prolapsus vaginanın sebep, sonuç ve tedavilerini ve köpeklerde prolapsus vagina ile vaginal hiperplazi kavramlarını öğrenecekler.
7) Bu dersin sonunda öğrenciler doğumun endokrin, sinirsel ve fizyolojik mekanizmasını öğrenecektir.
8) Bu dersin sonunda öğrenciler doğuma nasıl yardım edilebileceğini ve ilgili yöntemleri öğrenecekler.
9) Bu dersin sonunda öğrenciler evcil hayvanlarda gebelik tanısı yöntemlerini öğreneceklerdir.
10) Bu dersin sonunda öğrenciler evcil hayvanlarda periparturient metabolizma hastalıklarını öğreneceklerdir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
X
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
X
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
X
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
X
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
X
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
X
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
X
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
X
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üreme Organlarının Anatomisi; Reprodüktif anatomi, Evcil hayvanlarda dişi genital kanalı, Genital organların gelişmesi Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Anlatım
Ödev
2 Üreme Fizyolojisi ve Endokrinolojisi; Evcil hayvanlarda dişi üreme fizyolojisi, Reprodüktif hormonlar, Follikülogenezis, Oogenezis, Ovulasyon Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Anlatım
Ödev
3 Pubertas ve Seksüel Sikluslar; Pubertas, İnek, kısrak, koyun, keçi, köpek ve kedide seksüel sikluslar, Siklusların hormonal mekanizmaları. Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Anlatım
Ödev
4 Hormonların Klinik Kullanımları; Hormonların sınıflandırılması, Hormonların özellikleri, Hormon kullanma amaçları, Hormonların klinik kullanımları, Peptid hormonlar, Glikoprotein hormonlar, Steroid hormonlar, Prostaglandinler, Ergot alkoloidleri, Diğer hormonlar. Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Anlatım
5 Dişi Üreme Organlarının Muayenesi; Anamnez, Dış klinik muayene, Vaginanın elle muayenesi ve inspeksiyonu, Rektal palpasyon ile muayene, Ultrason muayeneleri, Endokrin muayeneler, Endoskopi, Sitolojik muayene, Biyopsi ve doku örneği alınması Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Anlatım
Ödev
6 Üremenin Kontrolü; Ovulasyon ve ikizlik oranının arttırılması, Genç hayvanlarda erken yaşta döl alınması, Gebelik süresinin kısaltılması, Karnivorlarda seksüel siklusların kontrolü, Gebeliğin sonlandırılması Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Ödev
7 Embriyo Nakli; Embriyo naklinin yararları, Nakil aşamaları, İnek, koyun, keçi ve kısrakta embriyo nakli, Embriyoların saklanması Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Anlatım
8 Ara Sınav Sınav soru hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Gebelik Fizyolojisi; Döllenme Blastogenesis Embriyogenesis, Plasentasyon, Plasentanın işlevleri, Gebeliğin endokrinolojisi, Gebelik süreleri Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Anlatım
Ödev
10 Gebelik Tanısı; Rectal palpasyonla gebelik tanısı, Ultrases ile gebelik tanısı, Hormon tayini ile gebelik tanısı, Diğer gebelik tanı yöntemleri Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Anlatım
11 Gebelik Patolojisi; Yavru zarları ve sularındaki değişiklikler Yavru zarlarının hidropsu Yavru zarlarının ödemi Yavrunun gelişimindeki bozukluklar Süperfekundasyon, süperfötasyon Gelişme anomalileri Gebelikte yavrunun ölümü Yavrunun rezorbsiyonu, mumyalaşması, maserasyonu ve anfizemi Gebeliğin anada oluşturduğu bozukluklar Yalancı gebelik , Gebelik ödemi Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Anlatım
Ödev
12 Abortus Sorunu; Enfeksiyöz abortlar Non- enfeksiyöz abortlar Evcil hayvanlarda diğer abort nedenleri Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Anlatım
13 Prolapsus Vagina; Çiftlik hayvanlarında prolapsus vagina, Karnivorlarda prolapsus vagina ve vaginal hiperplazi. Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Anlatım
14 Doğum; Doğumun endokrin düzeni, Doğumun sinirsel kontrolü, Doğumun fizyolojik seyri, Doğum için fetüsün hazırlanması, Geliş ve vaziyetler, Evcil hayvan türlerinde doğum Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Anlatım
Ödev
15 Doğum; Doğumun endokrin düzeni, Doğumun sinirsel kontrolü, Doğumun fizyolojik seyri, Doğum için fetüsün hazırlanması, Geliş ve vaziyetler, Evcil hayvan türlerinde doğum Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, 5. Baskı, 2007, Editör: Erol Alaçam. Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav soru hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar