DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toksikoloji ve Çevre Bilimi   2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZDEMİR KÜTAHYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiZEYNEP ÖZDEMİR KÜTAHYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere hayvanlarda zehirlenme olayları; zehirlenmelere neden olabilecek ajanlar, zehir grupları; zehirlenmelerde tedavi yaklaşımlarının öğretilmesi ayrıca çevre ve çevre bilimi ile ilgili konuların kavratılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Zehirli madde tanımı, zehirli maddelerin kaynakları, zehir ve zehirlenme kavramı, Zehirlerin etki şekilleri, Zehirler arasında etkileşim, Zehirlenmeyi etkileyen faktörler, Toksikokinetik (emilme, dağılma, BT, atılma), Zehirlenmelerin sebepleri, tanısı ve tedavisi, Metaller, Organik zehirler, Bitkisel zehirler (Giriş ve alkaloidler), Pestisidler, Mikotoksinler, Şapkalı mantar zehirleri, Zehirli hayvanlar ve zehirleri, Yemlerdeki önemli olumsuzluk faktörleri, Doping için kullanılan maddeler, Kitle imha silahları, Gıda kirliliği, Çevre Bilimi, Çevre toksikolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel toksikolojik kavramlar, toksik maddeler, zehirlenme nedenleri, etkileri ve şekilleri, klinik semptomlar, tanı ve tedavi, toksikinetik (zehirli maddelere maruz kalma, emilim, dağılım, metabolizma ve atılım vb) ve toksikodinamiği açıklayabilme.
2) Pestisitlerin hedef ve hedef dışı organizmalar üzerindeki toksik etkilerini ve çevresel etkilerini açıklayabilme.
3) Metallerin vediğer toksik maddelerin hedef ve hedef dışı organizmalar üzerindeki toksik etkilerini ve çevresel etkileri açıklayabilme.
4) Bitkisel ve hayvansal zehirler ile mikotonsinleri açıklayabilme.
5) Gıda kirlenmesine neden olan kirleticileri ve zararlı etkilerini açıklayabilme.
6) Yarış hayvanlarında, uyuşturucu-doping ilişkisinde yasadışı olarak kullanılan maddeleri (uyuşturucu dahil), doping için kullanım sonuçlarını ve bunların zararlarını değerlendirebilme.
7) Çevre bilimini, ekosistemleri ve çevreye olumsuz etkisi olan öğeleri açıklayabilme.
8) Hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliğinin nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını açıklayabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toksikolojiye giriş Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Zehirlerin etki mekanizmaları Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Toksikokinetik, Toksikodinamik Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
4 Zehirlenmeyi Etkileyen Faktörler, Zehirlenmenin tanısı Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
5 Zehirlenme tedavisinde yaklaşımlar Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 Bitkisel zehirler, Hayvansal zehirler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
7 Metaller ve diğer inorganik zehirler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Mikotoksinler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
10 Pestisitler,Organik zehirler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
11 Doping Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Gıda Kirlenmesi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
13 Çevre biliminde kullanılan bazı kuram ve kavramlar Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
14 Abiyotik ve Biyotik Faktörler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Ekosistem ve Çevresel Toksikoloji Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar