DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği VTS   125 1 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Funda EŞKİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFUNDA EŞKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere; 4857 ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun Amaç ve Kapsamı ile ilgili bilgi vermek, İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek, İşverenin ve işçinin; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak,
Dersin İçeriği
İş Sağlığı ve Güvenliğini kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş Sağlığı ve Güvenliğini mevzuatının genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olur.
2) İş mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatındaki İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlülükleri hakkında giriş düzeyde bilgi sahibi olur.
3) İş güvenliği mevzuatında yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının kapsamı hakkında bilgi edinir.
4) İş Güvenliği ve işçi sağlığı hakkında genel bilgi sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
X
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
X
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
X
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
X
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
X
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
X
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
X
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Genel Bilgi İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. Anlatım
2 İş Hijyeni Kavramı, İş Hijyeni Uygulamaları İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. Ders notu hazırlık Anlatım
3 İş Sağlığı Güvenliğinde Tehlike İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. Anlatım
4 Risk Tanımı ve Risk Değerlendirmesi Hakkında Genel Bilgi İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. Anlatım
5 İş Kazalarının Nedenlerinin Analizi ve İş Kazalarının Sonuçları İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. Anlatım
6 Meslek Hastalıkları İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. Anlatım
7 İş Güvenliği ve İşci Sağlığı Açısından Eğitimin Önemi İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Soru hazırlık Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. , Ders notu hazırlık Anlatım
10 İş Sağlığı Güvenliğinde Güvenlik ve Uyarı İşaretleri İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. ,Ders notu hazırlık Anlatım
11 Acil durum yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği, Editör; Nazmi Bilir, 2016, Güneş Tıp Kitabevleri. Ders notu hazırlık Anlatım
12 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunun 1982 Anayasasındaki Durumu Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunun 1982 Anayasasındaki Durumu Anlatım
13 Uygulanacak Kanunlar, Tüzük ve Yönetmelikler (4857 ve 6331) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ, Resmi Gazete Tarihi: 09.12.2003, 25311, Resmi Gazete Tarih, 30.6.2012 Sayı : 28339 Anlatım
14 İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ, Resmi Gazete Tarihi: 09.12.2003, 25311, Resmi Gazete Tarih, 30.6.2012 Sayı : 28339 Anlatım
15 Tartışma ve öneriler Soru-cevap Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Soru hazırlık Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar