DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Laboratuvar Çalışma Prensipleri VTS   124 2 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Petek PİNER BENLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kapsamında temel laboratuvar çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Laboratuvarda uyulması gereken kurallar, laboratuar kazaları ve ilkyardım, laboratuarda kullanılan cam malzemeler ve cihazlar, temel laboratuvar hesaplamaları, çözeltiler, temel ve ileri analiz yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuvarda uyulması gereken kuralları açıklayabilme.
2) Laboratuvar kazaları ve ilkyardım kurallarını açıklayarak uygulayabilme.
3) Laboratuvarda kullanılan cam malzemeleri ve kullanım amaçlarını kavrayabilme.
4) Laboratvarda kullanılan cihazların kulanım amaçlarını kavrayabilme.
5) Temel laboratuvar hesaplamalarını yapabilme.
6) Çözelti ve çözelti çeşitlerini açıklayarak hazırlayabilme.
7) Biyolojik güvenlik ve kimyasal güvenliği açıklayabilme ve uygulayabilme
8) Laboratuvarda kullanılan temel ve ileri analiz yöntemlerini açıklayabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvarda uyulması gereken kurallar. Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Laboratuvar Güvenliği Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Laboratuvar kazaları ve Laboratuvar kazalarında ilkyardım. Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
4 Laboratuvarda kullanılan cam malzemeler ve kullanım amaçları. Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
5 Laboratuvarda kullanılan cihazlar ve kullanım amaçları. Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 Laboratuvar malzemelerinin temizliği. Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
7 Çözeltiler ve Temel Hesaplamalar Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav
9 Çözeltiler ve Temel Hesaplamalar Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
10 Santrifüjleme Teknikleri-I Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
11 Santrifüjleme Teknikleri-II Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Spektroskopi Teknikleri-I Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
13 Spektroskopi Teknikleri-II Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
14 Kromatoğrafi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Laboratuvar Hayvanlarından Kan ve Örnek Alma Yöntemleri Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar