DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İmmunoloji VET   231 3 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülin GÜVEN GÖKMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLİN GÜVEN GÖKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İmmun sistemin yapısını, fonksiyonlarını ve immunolojinin temel prensiplerinin öğretilmesi, Evcil hayvanlarda çeşitli durumlarda (hastalık, aşılama) gelişen immun tepki konusunda bilgi sahibi olunmasının sağlanması, Hastalıkların teşhisi ve aşı bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testlerin kullanımı ve yorumlanması konusunda beceri kazandırılması
Dersin İçeriği
Immunolojide temel kavramlar ve tanımlar, İmmun sistem (myeloid ve lenfoid seri) hücreleri ve organları, İmmunglobulinler, Humoral ve hücresel immun yanıt, İmmunolojik tolerans, Yabancı mikroorganizmaların antijenik yapısı, Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İmmun sistemin temel yapısını öğrenbilme ve immun cevaptaki yeri ve önemini kavrayabilme
2) Humoral bağışıklığın temel fonksiyonlarını ve vücut savunmasındaki rolünü öğrenebilme
3) Hücresel bağışıklığın temel fonksiyonlarını ve vücut savunmasındaki rolünü öğrenebilme
4) Evcil hayvanlarda karşılaşılan çeşitli hastalık durumlarında gelişen immunolojik reaksiyonları, bu reaksiyonların sonuçlarını kavrayabilme
5) İmmun sistemin normal fonksiyonları dışında, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve otoimmun reaksiyonlar gibi normal olmayan reaksiyonlarının temel mekanizmasını öğrenebilme
6) Antijen-antikor reaksiyonlarının temel mekanizmasını öğrenebilme
7) Serolojik testleri uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme
8) Primer ve sekonder lenfoid organlar, immun cevaptaki görevleri ve önemleri öğrenir
9) İmmunglobulinler ve temel yapıları öğrenir
10) Fagositozis ve fagositoz yapan hücreleri öğrenir
11) Antijen işlenmesi ve sunulması (MHC)nı öğrenir
12) Humoral İmmun cevap konusunu öğrenir
13) Hücresel İmmun cevap konusunu öğrenir
14) İmmunolojik tolerans konusunu öğrenir
15) İmmunglobulinlerin mukozal bağışıklıktaki önemi, özel mukozal sistemlerde bağışıklık konusunu öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İmmunolojide temel kavramlar ve tanımlar Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
2 İmmun sistem hücreleri, yüzey molekülleri, immun cevaptaki rolleri Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
3 Primer ve sekonder lenfoid organlar, immun cevaptaki görevleri ve önemleri Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
4 İmmunglobulinler ve temel yapıları Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
5 Fagositozis ve fagositoz yapan hücreler Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
6 Antijen işlenmesi ve sunulması (MHC) Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
7 Humoral İmmun cevap Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Hücresel İmmun cevap Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
10 İmmunolojik tolerans Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
11 İmmunglobulinlerin mukozal bağışıklıktaki önemi, özel mukozal sistemlerde bağışıklık Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
12 Fetus ve yenidoğanlarda bağışıklık Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
13 Bakterilerin antijenik yapısı, bakteriyel infeksiyonlarda immunolojik savunma mekanizmaları, bakterilerin immun yanıttan kurtulma yolları Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
14 Virusların antijenik yapısı, viral infeksiyonlarda immunolojik savunma mekanizmaları, virusların immun yanıttan kurtulma yolları Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
15 Aşırı duyarlılık reaksiyonları, tipleri ve mekanizmaları, otoimmunite ve oluşum mekanizmaları Ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar