DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genetik ve Moleküler Biyoloji VET   233 3 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülin GÜVEN GÖKMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLİN GÜVEN GÖKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin Canlılar arasındaki farklılıkların nelerden kaynaklandığını, bu farklılıklarda genotipin etkisinin neler olduğunu, kuşaktan kuşağa genetik bilginin nasıl aktarıldığını, genlerin tanımını, yapısını, genler arası interaksiyonları, genotip x çevre interaksiyonlarnıı, kalıtsal hastalıkları, kalıtsal hastalıklar ile mücadele yöntemlerini, mutasyonları, kalıtım mekanizması ile moleküler ve populasyon genetiğinin temelini, moleküler biyolojideki genel prensipleri, DNA ve RNA yapılarını ve fonksiyonlarını, transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarını, rekombinant DNA teknolojileri ile klonlama ve gen ekspresyonlarını ve moleküler biyoloji yöntemlerini kavramalarını amaçlar.
Dersin İçeriği
Canlılar arasındaki farklılıkların kaynağı, genotip, fenotip, kuşaktan kuşağa genetik bilginin aktarımı, DNA ve RNA yapıları ve fonksiyonları,polimeraz zincir reaksiyonu, transkripsiyon ve translasyon işlemleri, rekombinant DNA teknolojileri ile klonlama ve gen ekspresyonları, genler arası interaksiyonlar, genotip x çevre interaksiyonları, kalıtsal hastalıklar, kalıtsal hastalıklar ile mücadele yöntemleri, mutasyonlar, kalıtım mekanizması ile moleküler ve populasyon genetiği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genetiğin temel kavramlarını öğrenir
2) DNA, RNA yapıları hakkında bilgiler edinir
3) Replikasyon, transkripssiyon, translasyon mekanizmalarını öğrenir.
4) Veteriner Hekimlikte uygulanabilecek moleküler teknikleri öğrenir
5) Gıda analizlerinde uygulanan temel moleküler teknikleri öğrenir
6) Hastalıkların oluşumunda genetiğin katkısını bilir ve hastalık etiyolojisinde genetik kusurların olabileceğini düşünür
7) Hayvan ıslahı ve hastalıkların tedavisinde moleküler tekniklerin kullanılması hakkında bilgiler edinir.
8) Irk tayini, ebeveynlik testleri ve benzeri alanlarda genetik yapıdan nasıl yararlanılacağını öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Neden veteriner hekimler için genetik ve moleküler biyoloji Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
2 Genetik materyalin yapısal özellikleri, DNA ve RNA yapısı, DNA ve genom organizasyonu Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
3 DNA replikasyonu,RNA transkripsiyonu Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
4 Bakteri ve memeli hücrelerinde gen ekspresyonlarının kontrolü, mRNA nın proteinlere translasyonu, post-translasyonel modifikasyonlar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
5 Karakter, fenotip, genotip, çevre, çevre x genotip interaksiyonu, variyasyonlar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
6 Gen çeşitleri ve kalıtımı (dominant ve ressesiv kalıtım, intermedier kalıtım), genlerin ve gametlerin bağımsızlığı, Deneme birleştirmeleri (mono hibridusmus, dihibridusmus, trihibridusmus, poli hibridusmus), birleştirmelerde yararlı olabilecek formüller Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
7 Genetik açıdan hücre (hücre morfolojisi, sitoplazma, çekirdek, kromatin), Kromozomlar (kromozom morfolojisi, kromozom tipleri, karyotip, kromozomların ince yapısı, dev kromozomlar), Genler ve genetik şifre (strüktürel genler, operatör genler, regülatör genler, sitoplazmanın kalıtımda rolü, hücrede protein sentezi) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav sınav kağıdı Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Genetik açıdan hücre bölünmeleri ve bölünmenin genetik önemi, crossing over Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
10 Gen ilişkileri (kriptomeri, epistaz, iki gen çiftinin bir karakterin oluşumunda yer alması, pleitropi, polimeri) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
11 Lethal genler, lethal genler ile mücadele yöntemleri, cinsiyete bağlı kalıtım Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
12 İmmunogenetik (evcil hayvanlarda kan grupları, kan grubu çalışmalarında kullanılan teknikler, ebeveynlik testleri, kan gruplarının verimler ile ilişkisi) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
13 Rekombinasyonlar (konjugasyon, transdüksiyon, transformasyon) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
14 Mutasyonlar (defisiyens, delesyon, inversiyon, duplikasyon, translokasyon, euplidi, monoploidi, poliploidi, gen mutasyonları), Kromozom sayısı değişmeleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
15 Moleküler genetik, Polimeraz zincir reaksiyonu ve hastalıkların tanısında önemi, rekombinant gen teknolojisi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav kağıdı Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar