DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Parazitoloji VET   224 4 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel parazitoloji dersinin amacı, parazitolojinin temelini oluşturan bilgi ve becerileri kazanılması, parazitlerin genel özelliklerinin anlaşılması, parazit ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesi, konak-parazit ilişkileri, parazitlerin organizmaya giriş, çıkış ve yayılma yolları, parazitlerin konaklarda oluşturdukları zararlar, paraziter hastalıkların teşhis, tedavi, korunma ve kontrol yöntemleri konularında da temel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Genel parazitoloji dersi, parazitolojik terimleri, parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesini, genel olarak parazitlerin bulaşma yolları, üreme, gelişme, neden oldukları zararlar ve paraziter hastalıklardan korunma ve kontrol yollarını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel parazitolojik terimleri ve parazitlerin isimlendirilmesini bilir
2) Paraziter hastalıkların isimlendirilmesini öğrenir
3) Parazitlerin organizmaya giriş, çıkış ve yayılma yollarını öğrenir.
4) Konak-parazit ilişkileri ve parazitizm çeşitlerini öğrenir
5) Protozoon, helmint ve artropodların gelişme şekillerini, çoğalmalarını ve bulaşma yollarını bilir
6) Paraziter zoonozların oluşum şeklini öğrenir
7) Paraziter hastalıklardan korunma yöntemlerini öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
X
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
X
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
X
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
X
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Parazitolojinin tanımı, Türkiye'de paraziter hastalıklar önemi, Parazitolojinin tarihi Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
2 Canlıların bir arada yaşama şekilleri, Konak parazit ilişkisinin tiplerine göre parazitizm çeşitleri Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
3 Parazitin konaklarının aldığı adlar ve Parazitlerin bulaşma şekilleri Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
4 Parazitlerin yaşama yerleri, gelişme şekilleri ve parazitizmin dönemleri Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
5 Parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesi, sınıflandırılması ve parazitlerin kökeni Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
6 Parazitlerin genel özellikleri (vücut yapıları, beslenme, hareket) Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
7 Parazitlerin genel özellikleri (üreme ve gelişme) Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Parazitlerin konak üzerine etkisi, konak-parazit dengesinin kurulması Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
10 Paraziter hastalıklarda korunma, kontrol ve tedavi yöntemleri Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
11 Parazit Epidemiyolojisi, Paraziter Zoonozlar Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
12 Parazitlere Karşı Bağışıklık Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
13 Paraziter hastalıkların tanı yöntemleri Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
14 Paraziter hastalıkların tanı yöntemleri Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
15 Paraziter hastalıkların tanı yöntemleri Ders notu Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar