DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları VTS   315 5 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Petek PİNER BENLİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.PETEK PİNER BENLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kapsamında gıda değeri olan hayvanlarda ilaç kullanımı ve hayvansal gıdalarda ilaç kalıntılarının öğretilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Gıda değeri olan hayvanlarda ilaç kullanımı ve veteriner hekimlerin sorumlulukları, ilaç kalıntılarının önemi, kalıntı, etkisiz miktar, kabul edilebilir günlük alım düzeyi, güven faktörü, tolerans düzeyi, kalıntıların nedenleri, kalıntı-kinetik, kalıntı yarı ömürleri, kesim öncesi bekleme süresi, gıda değeri olan hayvanlarda kullanımı yasak olan ve tehlikeli olan ilaçlar, ilaç kalıntılarının tüketiciler üzerindeki etkileri, hayvansal gıdalarda kalıntıların izlenmesi, kalıntılarla ilgili yönetmelikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlaç kalıntılarının kontrolü, kalıntıların nedenleri ve etkilerini kavrayabilme.
2) Ulusal kalıntı izleme planı, etkin madde listeleri ve yasaklı etkin maddeler listelerini açıklayabilme.
3) Kabul edilebilir günlük ilaç miktarları ile konuyla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı kavrayabilme ve gerektiğinde kullanabilme.
4) Herhangi bir ihlal durumunda alınabilecek önlemler ve yaptırımlar konularında bilgi sahibi olma ve gerektiğinde uygulayabilme.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlaç kullanan Veteriner Hekimlerin sorumlulukları Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 İlaç kalıntılarının önemi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Temel tanımlar: etkisiz miktar, kabul edilebilir günlük miktar, tolerans seviyesi, güven faktörü Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
4 Tolerans düzeyi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
5 Kalıntıların nedenleri, İlaç kalıntılarının tüketici etkileri ve kalıntıların etkileri Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 Kalıntı kinetiği, kalıntı-yarı ömür, kesim ilişkisinden önce kalıntı bekleme süresi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
7 Gıda değeri olan hayvanlarda yasaklı ve tehlikeli ilaçlar Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
9 İlaç kalıntılarının tüketiciler üzerine etkileri Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
10 Kalıntı içeren gıdaların değerlendirilmesi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
11 Kalıntıların izlenmesi ve önlenmesi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Kalıntılarla ilgili yönetmelikler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
13 Hayvansal gıdalarda ilaç kalıntılarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
14 Hayvansal gıdalarda ilaç kalıntılarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Türkiye'de kalıntı izleme programı Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar