DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Besin Hijyeni ve Teknolojisi   1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice YAZGAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıda kimyası, gıda kontaminasyon kaynakları, gıda mikrobiyolojisi, gıda infeksiyon ve zehirlenmeleri, gıda muhafaza ilkeleri ile su ve hayvansal orijinli gıda maddelerinin hijyeni, hayvansal orijinli gıdaların bileşimi ve mikrobiyolojik orijinli bozuklukları hakkında bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Öğrencilere, hayvansal gıdaların bileşimi ve mikrobiyal bozulmaları hakkında bilgi kazandırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünyada gıda üretimi, tüketimi ve sorunları, gıdaların mikrobiyal ekolojsini öğrenir
2) Hayvansal gıdalardan kaynaklanan sağlık risklerini öğrenir
3) Gıda kaynaklı infeksiyon ve intoksikasyonların patogenezi ve immun reaksiyonlar hakkında bilgi sahibi olur.
4) Gıda kaynaklı patojen bakterileri bilir.
5) Gıda kaynaklı virusleri öğrenir
6) Gıda ve su kaynaklı parazitleri hk. bilgi sahibi olur.
7) kabuklu deniz hayvanları ve balıklardan kaynaklanan intoksikasyonları öğrenir.
8) Gıdaların mikroflorası ve mikrobiyel bozulmsasını öğrenir.
9) Gıda muhafazasını öğrenir.
10) Gıdalarda kalıntı ve kontaminantları öğrenir.
11) Gıda alerjileri ve intoleransı hk. bilgi sahibi olur.
12) Genetiği değişmiş organizmalar hk. bilgi sahibi olur
13) Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyonu bilir.
14) HACCP sistemi hk. bilgi sahibi olur.
15) Avrupa birliği gıda mevzuatı hk. bilgi sahibi olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyada gıda üretimi, tüketimi ve sorunları, gıdaların mikrobiyal ekolojsi ders notu Anlatım
Soru-Cevap
2 Hayvansal gıdalardan kaynaklanan sağlık riskleri ders notu Anlatım
Soru-Cevap
3 Gıda kaynaklı infeksiyon ve intoksikasyonların patogenezi ve immun reaksiyonlar ders notu Anlatım
Soru-Cevap
4 Gıda kaynaklı patojen bakteriler ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Gıda kaynaklı patojen bakteriler ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Gıda kaynaklı virüsler ders notu Anlatım
Soru-Cevap
7 Gıda ve su kaynaklı parazitler. ders notu Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav soru hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
9 Kabuklu deniz hayvanları ve balıklardan kaynaklanan intoksikasyonları ders notu Anlatım
Soru-Cevap
10 Gıdaların mikroflorası ve mikrobiyel bozulmsasını öğrenir. ders notu Anlatım
Soru-Cevap
11 Gıda muhafazası ders notu Anlatım
Soru-Cevap
12 Gıdalarda kalıntı ve kontaminantları ders notu Anlatım
Soru-Cevap
13 Gıda alerjileri ve intoleransı ders notu Anlatım
Soru-Cevap
14 Genetiği değişmiş organizmalar ders notu Anlatım
Soru-Cevap
15 Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyonu, HACCP, Avrupa bilriği gıda mevzuatı ders notu Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar