DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Hastalıkları I   3 3 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cenk ER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiCENK ER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veteriner İç Hastalıklarında ruminant ve atlarda özel sistem muayenelerini anlatarak sistemlere özgü klinik ve laboratuvar bulguları değerlendirmek ve tedavilerini öğretmek
Dersin İçeriği
Ruminant ve atlarda; Gastrointestinal sistem hastalıkları, Dolaşım ve hemopoetik sistem hastalıkları, Nörolojik hastalıklar, Ürolojik hastalıklar, Deri hastalıkları ve Metabolik hastalıklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ruminant ve atların gastrointestinal sistem hastalıklarında klinik ve laboratuvar muayeneleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyucu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
2) Ruminant ve atların karaciğer hastalıklarında klinik ve laboratuvar muayene yöntemleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyucu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
3) Ruminant ve atların dolaşım ve hemopoetik sistemle ilgili hastalıklarında klinik ve laboratuvar muayene yöntemleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyucu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
4) Ruminant ve atların deri hastalıklarında klinik ve laboratuvar yöntemleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
5) Ruminant ve atların metabolik ve endokrin hastalıklarında klinik ve laboratuvar yöntemleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
6) Ruminant ve atların ürolojik hastalıklarında klinik ve laboratuvar yöntemleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
7) Ruminant ve atların nörolojik hastalıklarında klinik ve laboratuvar yöntemleri, özel teşhis metodları, tedavileri ve koruyu hekimlik uygulamalarını öğrenmek
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Büyük Ruminantlarda Gastroenterolojik hastalıklar Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Küçük Ruminantlarda Gastroenterolojik hastalıklar Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Atlarda Gastroenterolojik hastalıklar Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ruminant ve Atlarda Karaciğer Hastalıkları Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ruminantlarda Dolaşım Sistemi Hastalıkları Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ruminantarda Hemopoetik Sistem Hastalıkları Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Atlarda Dolaşım Sistemi ve Hemopoetik Sistem Hastalıkları Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Sözlü Sınav
9 Ruminantlarda Nörolojik Hastalıklar Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Atlarda Nörolojik Hastalıklar Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Ruminantlarda Ürolojik Hastalıklar Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Atlarda Ürolojik Hastalıklar Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Ruminant ve Atlarda Deri Hastalıkları Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ruminant ve Atlarda Metabolik ve Endokrin Hastalıklar Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Final Sınavı Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı, ders notu ve online bilgi bankaları Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar