DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makroskobik Tanı Yöntemleri VTS   410 8 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet HALIGÜR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makroskobik tanı yöntemleri dersi ile Veteriner Hekim adayı lisans öğrencilerine makroskobik lezyonların değerlendirilmesini birçok parametreyi içerecek şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır
Dersin İçeriği
Makroskobik tanı yöntemleri dersi, makroskobik lezyonların değerlendirilmesini, renk, koku, lezyon dağılımını, genel tanıyı, organa göre tanıyı ve etiyolojik tanıyı içermektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu ders ile öğrenci nekropsi tekniklerinden sonra lezyonları değerlendirir
2) Değerlendirmede organa, lezyona etiyolojiye göre tanı koyar
3) Değerlendirme sonucunda differensiyel diagnozu yapar
4) Değerlendirme sonucunda toplam veya gruplandırılarak yapılan diagnozu yapar
5) Değerlendirme sonuçlarını birleştirerek ölüm nedenlerini saptar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makroskobik Tanıya giriş, tanımı, organlarda görülen değişikliklerin hangi hastalığa yol açacağına dair hatırlatacak bilgilerin değerlendirilmesi Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
2 Makroskobik tanıdan önce anemnezin önemi, gözlem, tanım ve kayıt gibi temel yapıların nasıl yapılacağı hakkında bilgi Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
3 gözlem yaparken öncelikle metodik incelemede önemli olan organ yada dokunun dikkatli incelenmesi, inspeksiyon, palpasyonve koku gibi duyumların önem Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
4 gözlem yapılan makroskobik bulguların karakteristiğinin tanımlanması. organ ve dokuda oluşan lezyonların konum, renk, kesit yüzü, yapısı, kıvamı ve kokusunun incelenmesi Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
5 Lezyonların nitelik, nicelik-derece-miktar, gelişim süresi, konum ve yayılış ve etiyolojik yönden değerlendirilmesi Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
6 Lezyonların dağılımlarının fokal, diffuz, dissemine, lokalize multiple, expansiva gibi tanımlarla isimlendirmenin nasıl yapılacağı Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
7 Lezyonların şekil açısından granüllü, pürtüklü, düz, lobüllü, nodüler, mantar, krater, irregüler, ağımsı gibi ifadelerle nasıl tanımlanacağı Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Lezyonların büyüklük ve kalınlık ifadelerinin tanımlanırken toplu iğne başı, bezelye, kiraz tanesi, fındık, ceviz, elma, portakal, kuş veya tavuk yumurtası, kurşun kalem veya parmak kalınlığı gibi ifadelerin nasıl kullanılacağı Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
10 Lezyonların ağırlıklarının; splenomegali yada hepomegali ifadelerinin kullanılması, renk olarak organ renklerine göre açık yada koyu olanların renk tonu benzetmelerinin nasıl ifade edileceği Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
11 Lezyonların kıvam olarak organların üzerine parmakla basılarak yada gerdirilerek tanımın nasıl yapılacağı Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
12 lezyonun kokusunun bazı hastalıklar için ne kadar önemli olduğu ve bu kokuların tanı için nekropside önemli ip uçarının değerlendirilmesinde dikkat edilecek koku çeşitleriyle hastalıkların eşleştirilmesi Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
13 içerik miktarına göre ve lezyonun kesit yüzüne göre özelliklerin kayıt altına alınarak değerlendirilmesi Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
14 Patolojik- Anatomik Tanı,organa göre yapılan diagnoz, lezyonun türüne göre yapılan diagnoz, ve etiyolojisine göre yapılan diagnozların örneklerle değerlendirilmesi Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
15 çeşitli diagnozlarla (genel, organ, toplam,gruplandırılarak, diferensiyel diagnoz vs.) ölüm nedeninin saptanması ve ölüm raporunun bu makroskobik tanı yöntemlerini kullanarak nasıl yazılıp ifade edileceğinin örneklerle gösterilmesi Ders Notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar