DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları   2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ladine ÇELİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.LADİNE ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.UĞUR SERBESTER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tek ve çok midelilerin beslenmesi ve beslenmeye bağlı hastalıklar ile ilgili temel bilgileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Tek ve çok midelilerin besin maddeleri, besin madde gereksinimleri, beslenmesi-yemlenmesi ve hastalıklarına ilişkin bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tek mideli hayvanlarının sindirim sistemi
2) Tek midelilerin sindirim fizyolojisi
3) Tek mideliler için besin maddeleri ve metabolizması
4) Tek mideliler için besin madde gereksinimleri ve hesaplanması
5) Yumurtacı tavukların beslemesi-yemlenmesi ve hastalıkları
6) Etlik piliçlerin beslenmesi-yemlenmesi ve hastalıkları
7) Atların beslenmesi-yemlenmesi ve hastalıkları
8) Çok mideli hayvanlarının sindirim sistemi
9) Çok midelilerin sindirim fizyolojisi
10) Çok mideliler için besin maddeleri ve metabolizması
11) Çok mideliler için besin madde gereksinimleri ve hesaplanması
12) Ruminantların beslemesi
13) Ruminantların yemlenmesi
14) Ruminantların beslenmeye bağlı hastalıkları-1
15) Ruminantların beslenmeye bağlı hastalıkları-2


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tek midelilerin sindirim sistemi anatomisi Kaynak okuma, web tarama
2 Tek midelilerde sindirim sistemi fizyolojisi Kaynak okuma, web tarama
3 Tek midelilerin beslenmesinde temel besin maddeleri ve metabolizması (enerji-protein-yağ-su-vitamin-mineral) Kaynak okuma, web tarama
4 Kanatlıların besin madde ihtiyaçları, yemleme, beslenmeye bağlı hastalıklar-Yumurtacı Tavuklar Kaynak okuma, web tarama
5 Kanatlıların besin madde ihtiyaçları, yemleme, beslenmeye bağlı hastalıklar-Etlik Piliçler Kaynak okuma, web tarama
6 Kanatlıların besin madde ihtiyaçları, yemleme, beslenmeye bağlı hastalıklar-Damızlıklar tavuklar ve horozlar Kaynak okuma, web tarama
7 Atların besin madde ihtiyaçları, yemleme , beslenmeye bağlı hastalıklar Kaynak okuma, web tarama
8 Ara Sınav Kaynak okuma, web tarama
9 Ruminant hayvanların sindirim sistemi anatomisi Kaynak okuma, web tarama
10 Ruminant hayvanların sindirim sistemi fizyolojisi Kaynak okuma, web tarama
11 Tek midelilerin beslenmesinde temel besin maddeleri ve metabolizması (enerji-protein-yağ)-1 Kaynak okuma, web tarama
12 Tek midelilerin beslenmesinde temel besin maddeleri ve metabolizması (su-vitamin-mineral)-2 Kaynak okuma, web tarama
13 Ruminantların beslemesi ve yemlenmesi Kaynak okuma, web tarama
14 Ruminantların beslenmeye bağlı hastalıkları-1 Kaynak okuma, web tarama
15 Ruminantların beslenmeye bağlı hastalıkları-2 Kaynak okuma, web tarama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak okuma, web tarama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar