DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anatomi I   3 5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe HALIGÜR
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞE HALIGÜR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SEMA ÖZKADİF1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Normal bir canlıdaki, canlı vücudunu şekillendiren organların normal şekil, yapı, duruş ve komşu organlarla olan ilişkilerini makroskobik veya subgros olarak incelenmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Canlı vücudunu sistematik olarak bölümlere ayırarak bu bölümlerin normal bir canlıdaki yapılarını incelemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Evcil memeli hayvanlarının genel olarak normal anatomik yapılarının öğrenir
2) 2) Karşılaştırmalı olarak hayvanlar arasındaki osteolojik farklılıkların bilinmesi
3) 3) Eklemlerin öğrenilmesi ve hareket tarzlarının bilinmesi
4) 4) Kasların yapılarının hayvan türlerine göre farklılıklarıyla birlikte öğrenilmesi ve kasların hareket tarzlarının bilinmesi
5) 5) Sindirim sisteminde bulunan organların yerleşim yerlerinin öğrenilmesi ve hayvan türleri arasındaki farklılıklarının öğrenilmesi
6) 6) Solunum sistemindeki organların anatomik yapılarının öğrenilmesi ve hayvan türleri arasındaki farklılıkların bilinmesi
7) 7) Öğrenilen bu sistemlerdeki bilgiler ışığında hayvan türleri arasındaki farklılıkların bilinmesi ve normal anatomik yapılarının anlaşılması
8) 8) Verilen bilgiler ışığında normal yapıların bilinerek Veteriner hekimlikte bu bilgilerin temel olarak kullanılması
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatominin tanımı, temel anatomik kavramlar osteolojiye giriş Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
2 Karşılatırmalı olarak; Columnae vertebralis'in bölümlenmesi ile bu kemiklerin incelenmesi ve thorax'ı oluşturan kemikler Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
3 Karşılaştırmalı olarak; ossa membri thoracici ve ossa membri pelvini'yi oluşturan kemikler Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Karşılaştırmalı olarak; Ossa cranii'yi oluşturan, ossa faciei ve neurocranium'a ait kemikler Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Genel ve özel arthrologia hakkında bilgiler verilir Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
6 Karşılaştırmalı olarak; Özel arthrologia örnekleme yaparak gösterilmesi Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Myologia giriş ve özel myologia hakkında bilgi verilir Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Karşılaştırmalı olarak; Özel myologia, kasların yapıları, genel sınıflandırılması ve örneklemelerin gösterilerek anlatılır Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Systema Digestorium'a genel giriş ve Karşılaştırmalı olarak; Cavum oris ve burada bulunan organların yerleri, komşulukları ve birbirleriyle ilişkileri açıklanır Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Karşılaştırmalı olarak; Gaster, İntestinum tenue (duodenum, jejenum, ileum) ve crassum (cecum, colon, rectum ve canalis analis) ve karın boşluğundaki organların birbirleri ile ilişkileri incelenir ve organların anatomisi hakkında bilgi verilir Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Karşılaştırmalı olarak; hepar, vesica fella, pancreas, cavum abdominis, periton, omentumun birbirleriyle ilişkileri ve anatomik olarak yapıları ile fonksiyonları hakkında bilgi verilir Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Respiratorik sisteme genel giriş, cavum nasi, paranasal sinuslar hakkında anatomik bilgi ile bulunduğu yerler ile komşu organlarla ilişkileri anlatılır Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
14 Karşılaştırmalı olarak; larynx, tracheanın anatomik bilgileri, ilişkileri, konumları hakkında türler arasındaki farklılıkların belirtilmesi yapılır Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
15 Karşılaştırmalı olarak; Pulmones, Cavum thoracis, pleura, mediastinum hakkında ayrıntılı anlatımı, içerisindeki organların komşulukları anlatılır Ders notu-laboratuvar hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar