DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Epidemiyoloji ve Koruyucu Veteriner Hekimlik VET   422 8 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere epidemiyolojinin temel kavramlarının öğretilmesi, Öğrencilerin gerek öğrenimleri gerekse meslek yaşamları esnasında karşılaşabilecekleri hastalıkların çıkış, bulaşma, yayılmasında etkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması, Hastalık kontrol ve eradikasyonu için yapılması gerekenlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Epidemiyolojinin amacı ve bölümleri, İnfeksiyonların bulaşması ve yayılması, İnfeksiyon tipleri, Hayvan populasyonlarının yapısı Hastalıkların dağılımı, Epidemiyolojik araştırma tipleri ve aşamaları, Sağlık şemaları , Zoonotik hastalıklar, Hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Epidemiyolojinin amacını, faaliyet alanlarını ve bölümlerini açıklayabilme
2) Hastalık determinantlarını sayabilme
3) İnfeksiyonların bulaşma şekillerini, yayılmasında etkili faktörleri ve infeksiyon tiplerini açıklayabilme
4) Hayvan populasyonlarının yapısını, populasyonda hastalıkların seyri ve görülme sıklığını, epidemiyolojik oranları ve ölçüm şekillerini açıklayabilme
5) Hastalıkların dağılımını, ekolojik kavramları anlatabilme
6) Epidemiyolojik araştırma tipleri ve aşamalarını gösterebilme
7) Sağlık şemalarının özelliklerini tanımlayabilme
8) Zoonoz enfeksiyonların sınıflandırılmasını ve özelliklerini kavrayabilme
9) Hastalık kontrol ve eradikasyon yöntemlerini, kontrol ve eradikasyonu etkileyen faktörleri, önemli enfeksiyöz hastalıkların kontrolü ve eradikasyonunu anlatabilme
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da operatif uygulamalar gibi) tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır. Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur. İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur. Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar. Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Epidemiyolojinin amacı ve bölümleri; hastalığın özelliklerinin belirlenmesi, kontrol programlarının planlanması, izlenmesi ve tanımlayıcı, deneysel, analitik ve kuramsal epidemiyoloji ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
2 Hastalık determinantları; konakçı determinantları, etken determinantları, çevre determinantları ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
3 İnfeksiyonların bulaşması ve yayılması; mikroorganizmaların vücuda giriş yolları, vücutta yayılması, vücuttan çıkışı, mikroorganizmaların bulaşma şekilleri, infeksiyonların yayılması ile ilgili faktörler ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
4 İnfeksiyon tipleri; vücuttaki lokalizasyonlarına ve vücuttaki seyirlerine göre sınıflandırılması ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
5 Hayvan populasyonlarının yapısı, populasyonda hastalıkların seyri ve görülme sıklığı, epidemiyolojik oranlar, ölçüm şekilleri ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
6 Hastalıkların dağılımı; hastalıkların temporal dağılımı, temporal dağılımın saptanması, hastalıkların spasyal dağılımı ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
7 Epidemiyolojik araştırma tipleri; kalitatif araştırma, kantitatif araştırma; analitik deneysel araştırma, analitik gözlemsel araştırma, model çalışması ve sürekli gözlem ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav not Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Epidemiyolojik araştırma aşamaları; araştırmanın amacı ve tasarımı, verilerin niteliği, verilerin kodlanması, örnekleme yolu ile veri toplama, epidemiyolojik veri kaynakları, verilerin analizi ve sunulması ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
10 Sağlık şemaları; sağlık şemalarının özellikleri, süt ineği sağlık şemaları, et sığırı sağlık şemaları, koyun sağlık şemaları, tavuk sağlık şemaları ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
11 Zoonozlar; zoonozların sınıflandırılması, önemli zoonozlar, zoonotik etkenler ve bulaşma şekilleri ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
12 Zoonozlar; önemli zoonozlar, zoonotik etkenler ve bulaşma şekilleri ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
13 Hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu; hastalık kontrol ve eradikasyon yöntemleri, kontrol ve eradikasyonu etkileyen faktörler, önemli infeksiyöz hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
14 Hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu; önemli infeksiyöz hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
15 Hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu; önemli infeksiyöz hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu ders notu Anlatım
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar