DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kültürlerarası İletişim YIS   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Jülide İNÖZÜ
Dersi Verenler
Prof. Dr.JÜLİDE İNÖZÜ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin farklı kültürlere ve bu kültürlerden gelen bireylere yönelik yabancı dilde bilgi edinmelerine, edinilen bilgiyi eleştirel olarak değerlendirmelerine; farklı kültürlerden bireyler ile anadil ve yabancı dilde iletişim kurmalarına ve meydana gelebilecek iletişimsel problemleri çözmelerine; yeni kültürleri ve yaşam biçimlerini anlayarak uyum sağlamalarına, kendi kültür ve davranışları ile, hedef kültürün özellikleri ve davranışlarına karşı eleştirel bakabilme gibi alanlarda beceriler kazanmalarına yardımcı olmaktır. Böylece ders farklı kültürden bireyler arasında etkileşimi uygun şekilde sağlayarak öğrencilerde kültürlerarası iletişimsel yetkinliği arttırmaya çalışmaktadır.
Dersin İçeriği
Öğrenciler anadil ve hedef dile yansıyan kültürel yaklaşımları ayırt etmelerini sağlayacak dilsel ve kültürel aktiviteler üzerinde bireysel ve kolektif çalışma yaparlar. Anadil ve yabancı dili etkin bir şekilde kullanarak kültüre özgü davranış durumlarını ayırt etmeyi sağlayacak durum senaryolarına verilen tepkileri değerlendirip analiz ederler. Bu durum seneryolarında nasıl davranmaları gerektiğini ve dili ne şekilde kullanacaklarını ayırt etmeye çalışırlar. Kendi kültürleri ve hedef kültürün yazılı görsel ve işitsel ürünlerini her iki kültürün özelliklerini göz önünde bulundurarak eleştirel bir gözle değerlendirirler. Kültürlerarası perspektifle hazırlanmış yazılı, görsel ve işitsel ürünler hazırlar, bu ürünlerde anadil ve yabancı dili uygun kullanırlar. Hedef kültürden bireyler ile ortak amaçlar doğrultusunda çalışır ve proje üretirler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültürlerarası iletişimsel yetkinliği tanımlar.
2) Kültülerarası iletişim için gerekli olan beceri, bilgi, tutum ve farkındalıkları anlar ve öğrenir.
3) Farklı kültürlerden bireylerle iletişim kurar.
4) Kültürlerarası iletişim için gerekli olan dilsel, kültürel, ve davranışsal becerileri kazanır.
5) Başka kültürden insanlarla ortak amaçlar doğrultusunda çalışmayı, ve çatışma çözümünü öğrenir.
6) Farklı kültürden bireylerle iletişim kurarken meydana gelebilecek iletişimsel problemleri çözebilir.
7) Kendi etnik ve kültürel merkeziyetçiliğinden uzaklaşarak, kendine ve kendi kültürüne başkasının gözünden bakabilmeyi öğrenir.
8) Kendi etnik ve kültürel merkeziyetçiliğinden uzaklaşarak, başka kültürleri analiz etme ve değerlendirmeyi öğrenir.
9) Yabancı dili kültürlerarası ileşimi sürdürecek şekilde etkin kullamayı öğrenir.
10) Kendi kültürü ve başka kültürler hakkında varolan veya sonradan edinilen bilgi ve yargıları eleştirel bir gözle yeniden değerlendirmeyi öğrenir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içerik ve amaçlarının öğrenciye anlatılması, ders planının sunulması Anlatım
Tartışma
2 Öğrencilerin kültürlerarası iletişim beceri profilleri Konu ile ilgili okumalar Anlatım
Tartışma
3 Kültürlerarası iletişim ve kültürlerarası yeterliliğe giriş. Ortak çalışma gruplarının oluşturulması Konu ile ilgili okumalar Anlatım
Grup Çalışması
4 Dil becerilerinin gelişmesinde tandem öğrenme İkili çalışma ve çalışma gruplarının oluşturulması Tartışma
Grup Çalışması
5 Öğrenme ve bilgi edinme becerileri ile ortak çalışma Okumalar, ikili çalışma Tartışma
Grup Çalışması
6 Etkileşim, iletişim becerileri. Öğrencilerin seçtikleri projeler üzerinde ilk grup çalışmaları İkili ve grup çalışmalar Tartışma
7 Karşı kültüre adaptasyon becerileri Okumalar, ikili çalışma Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sunumlar
9 Pozitif tutum, değer ve inançların kültürlerarası iletişime etkileri Öğrencinin kendi performansı ve takım arkadaşı performansı üzerine özyansıtması Tartışma
Grup Çalışması
10 Kültürel bilgi ve eleştirel kültürel farkındalık Okumalar Tartışma
Grup Çalışması
11 Eleştirel öz-farkındalık Okumalar Grup Çalışması
12 Bir bütün olarak kültürlerarası iletişim. Öğrenci projelerinin sunumu Öğrencilerin kendi performansı ve takım arkadaşlarının performansı üzerine özyansıtması Tartışma
Grup Çalışması
13 Öğrenci projelerinin sunumu Öğrencilerin kendi performansı ve takım arkadaşlarının performansı üzerine özyansıtması Tartışma
Grup Çalışması
14 Öğrenci projelerinin sunumu Öğrencilerin kendi performansı ve takım arkadaşlarının performansı üzerine özyansıtması Tartışma
Grup Çalışması
15 Öğrencilerin kültürlerarası iletişim beceri profillerinin yeniden ele alınması Öğrencilerin kendi performansı ve takım arkadaşlarının performansı üzerine özyansıtması Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar