DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim İlke ve Yöntemleri MB   205 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem TAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.MEMET KARAKUŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.TUGAY AKBULUT1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.MEMET KARAKUŞ1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.TUGAY AKBULUT1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, eğitim işiyle uğraşacak olan bireylere, bir dersin planlanmasından uygulanmasına kadar, her eğitimcide bulunması gereken, amaç belirleme, içerik düzenleme, uygun eğitim durumları hazırlama, etkili öğretim yöntemlerini kullanma gibi temel becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Program geliştirme, öğretim ve öğretim süreciyle ilgili temel kavramlar, aylık plan, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı yapabilme, içerik seçimi ve düzenlemesi. Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri bilgisi, öğretim amaçlarına uygun materyal seçimi, ölçme ve değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim programının tanımını, öğelerini ve önemini açıklar
2) Öğretim amaçlarının önemini, sınıflamasını ve amaç yazmada dikkat edilecek unsurları tartışır.
3) Bilişsel/Duyuşsal/Devinimsel alanda, belirtilen bir konuda istenen düzeye uygun kazanımlar oluşturur.
4) İçeriği öğretim için düzenlemenin temel ilkelerini ve önemini açıklar.
5) Öğretim sürecinde dikkat edilmesi gereken temel ilkeleri sıralar.
6) Öğrenme-Öğretme strateji ve modellerini açıklar
7) Okul öncesi eğitimde kullanılan belli başlı öğretim yöntem ve tekniklerini açıklar.
8) Öğretimde kullanılan çağdaş yaklaşımları açıklar
9) Öğretimde araç kullanmanın gerekçelerini ve önemini açıklayabilme
10) Öğretimin planlanması ve uygulanması sürecinde dikkat edilecek ilkeleri listeler
11) Edindiği öğretim becerileri doğrultusunda, öğretim ilkelerini dikkate alarak bir etkinlik planlar ve uygular
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar (Sistem Olarak Eğitim,Öğrenme, Eğitim-öğretim Programı, iyi bir programın özellikleri, Program Geliştirme) Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi ve İfade Edilmesi I Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi ve İfade Edilmesi II Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Öğretimin içeriğini düzenleme (olgu, kavram, ilke ve işlem öğretimi için) Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Öğretimin içeriğini düzenleme (olgu, kavram, ilke ve işlem öğretimi için) Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Öğretme Öğrenme Strateji, Model ve Yaklaşımları I Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Öğretme Öğrenme Strateji, Model ve Yaklaşımları II Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma
9 Kavram öğretimi materyalleri Proje ödevi hazırlama Problem Çözme
10 Üst düzey düşünme becerileri Proje ödevi hazırlama Problem Çözme
11 Grupla öğretim yöntem ve teknikleri I Proje ödevi hazırlama Problem Çözme
12 Grupla öğretim yöntem ve teknikleri II Programdaki örnek ders planlarının eleştirel bir gözle incelenmesi Problem Çözme
13 Bireyselleştirilmiş öğretim teknikleri Bireysel olarak ders planı hazırlama Örnek Olay
Problem Çözme
14 Sınıf dışı öğretim teknikleri Hazırlanan ders planlarının gerçek sınıf ortamında uygulanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Öğretimin Planlanması ve Uygulanması Uygulamanın olumlu ve olumsuz yanlarının yazılması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar