DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Gelişim * YDI   416 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zuhal OKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZUHAL OKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ZUHAL OKAN1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.ZUHAL OKAN1. Öğretim Grup:C
Arş.Gör.ESRA ÖRSDEMİR PANPALLI1. Öğretim Grup:D
Prof. Dr.HASAN BEDİR1. Öğretim Grup:E
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmenlere yaşam boyu öğrenme ilkesinin benimsetilmesi ve öğrenen bireyler olmalarını sağlama. Yabancı dil öğretmenleri için mevcut mesleki gelişim yaklaşımları hakkında incelemeler yapmak. Mesleki gelişim temel yöntem ve stratejilerini öğrencilere tanıtmak.
Dersin İçeriği
Eğitimde mesleki gelişim kavramının özellikleri; Kişisel ve Mesleki Gelişim Sorunları, Mesleki Gelişim Yöntem ve Stratejileri hakkında detaylı bilgi; Mesleki gelişim ile ilgili araştırmalar ve öneriler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içerik ve amaçlarının öğrenciye anlatılması, ders planının sunulması Konu ile ilgili okumalar
2 Mesleki gelişim kavramı, önemi, türleri ve ilgili diğer kavramlar Konu ile ilgili okumalar
3 Kişisel ve Mesleki Gelişim Sorunları Konu ile ilgili okumalar
4 Mesleki Gelişim Yöntem ve Stratejileri: Çalıştay Konu ile ilgili okumalar
5 Mesleki Gelişim Yöntem ve Stratejileri: Öz-izleme Konu ile ilgili okumalar
6 Mesleki Gelişim Yöntem ve Stratejileri: Öğretmen Destek Grupları Konu ile ilgili okumalar
7 Mesleki Gelişim Yöntem ve Stratejileri: Günlük tutma Konu ile ilgili okumalar
8 Ara Sınav Konu ile ilgili okumalar
9 Mesleki Gelişim Yöntem ve Stratejileri: Günlük tutma Konu ile ilgili okumalar
10 Mesleki Gelişim Yöntem ve Stratejileri: Portfolyo Konu ile ilgili okumalar
11 Mesleki Gelişim Yöntem ve Stratejileri: Vaka İncelemesi Konu ile ilgili okumalar
12 Mesleki Gelişim Yöntem ve Stratejileri: Akran Koçluğu Peer Coaching Konu ile ilgili okumalar
13 Mesleki Gelişim Yöntem ve Stratejileri: Takım Koçluğu Konu ile ilgili okumalar
14 Mesleki Gelişim Yöntem ve Stratejileri: Eylem Araştırması Konu ile ilgili okumalar
15 Mesleki Gelişim Yöntem ve Stratejileri: Eylem Araştırması Konu ile ilgili okumalar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar