DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I YDI   205 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yonca ÖZKAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.YONCA ÖZKAN1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:C
Arş.Gör.ESRA ÖRSDEMİR PANPALLI1. Öğretim Grup:D
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının dil öğretim yaklaşım, metot ve tekniklerini ayırt edici analitik bilgiye sahip olmaları ve İngilizcenin öğretiminde elverişli metot ve tekniklere öğrencilerin durumunu gözeterek uygunluk kararı verebilmeleri hedefler arasındadır.
Dersin İçeriği
İngilizce Öğretiminde yaklaşımlar, metotlar, teknikler, yabancı dil öğrenme teorileri, dil öğretiminde öğretmen ve öğrencinin rolleri, dil öğretiminde teknolojinin rolü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretmen adaylarının yabancı dil teorilerinini anlama ve tartışabilme
2) Öğretmen adaylarının yaklaşım, metot ve teknik terimleri arasındaki farkı anlama ve yorumlama
3) Öğretmen adaylarının dil öğretme metotuna uygun teknik kullanımına karar verebilme
4) Öğretmen adaylarının yabancı dil öğretme metotlarını karşılaştırıp eleştirel düşünmeleri
5) Öğretmen adaylarının belirli bir dil sınıfı için uygun dersi hazırlayabilmeleri
6) Öğretmen adaylarının dil öğretimi konusunda gerekli terimsel bilgiye sahip olmaları
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dil öğretiminde yaklaşımlar, metotlar ve teknikler bilgisi Tartışma ve ders anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
2 Yapı Odaklı Dil Öğretim Modeli Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Direk Yöntem Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Davranışçılık Teorisi Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Duyuşsal Dil Öğretim Metotu Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Bilişselcilik Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Dil Öğretiminde Pasif Öğretmen Modeli Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sözlü ve yazılı sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
9 İnsancıllık Anlayaşına Dayalı Teori Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
10 Humanist Odaklı Dil Öğretim Metotu Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
11 Grup Odaklı Dil Öğretim Metotu Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap
12 Fiziksel Hareket Odaklı Dil Öğretim Metotu Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
13 Alternatif Metotlar Sözlü sınav
14 Alternative Assessment in ELT Portfolyo, ödev, performans değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
15 Konuların Tekrarı ve Final Sınavına Hazırlık Haftası Sözlü sınav Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar