DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngiliz Edebiyatı 1 YDI   215 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru GENÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiADNAN BİÇER1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiADNAN BİÇER1. Öğretim Grup:D
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere edebi türleri ve edebi terimleri tanıtmak
Dersin İçeriği
Bu derste edebi terimlerin ne olduğu ve edebi metinler içinde nasıl kullanıldıkları öğretilir. Öğrencilere edebi türler tanıtılır ve analizler yapılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kısa hikaye ve romanları okur, aralarındaki farkları belirler.
2) Edebi sanatları öğrenir, tanımlar ve eser içinde onları bulur.
3) Learns differences between literary genres
4) Differentiates between literary genres
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebiyatın tanımlanması ve kısa hikayenin ne olduğunun açıklanması Edebiyat ve kısa hikaye tanımlarını araştırma Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Edebi türlerin hatırlatılması Edebi terimleri araştırma Anlatım
Tartışma
3 Edebi terimler: ironi ve karakterizasyon hikayes okuma, sorularını cevaplama ve ironi ve karakterizasyon terimlerini araştırma Anlatım
Tartışma
4 Edebi terimler: epifani (tezahür), ironi, yer-zaman okuma, sorularını cevaplama ve ironi ve yer-zaman terimlerini araştırma. Anlatım
Tartışma
5 Edebi terimler: bakış açısı, yer-zaman okuma, sorularını cevaplama, bakış açısı, yer-zaman terimlerini araştırma ve hikayeyi başka bir bakış açısıyla yazma. Anlatım
Tartışma
6 Edebi terimler: sembol, karakterizasyon, yer-zaman okuma, sorularını cevaplama ve sembol, karakterizasyon, ve yer-zaman terimlerini araştırma. Anlatım
Tartışma
7 Edebi terimler: anafikir, bakış açısı okuma, sorularını cevaplama, ve anafikir ve bakış açısı terimlerini araştırma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Vize sınavına kadar incelenen hikaye ve edebi terimlerin tekrarı Yazılı Sınav
9 Edebi terimler: karakterizasyon, anafikir, düzanlam, çağrışım hikaye okuma, sorularını cevaplama ve karakterizasyon, anafikir, düzanlam, ve çağrışım terimlerini araştırma.Yazarın hayatıyla hikaye arasında bağlantı kurma. Anlatım
Tartışma
10 Romanın tanımı, roman türleri, ve kısa hikaye ve roman arasındaki farklılıklar. Romanın tanımı, roman türleri, ve kısa hikaye ve roman arasındaki farklılıkları araştırma Anlatım
Tartışma
11 Edebi terimler: olay örgüsü, dönüm (doruk) noktası. romanından alıntıyı okuma, sorularını cevaplama, ve gerekli edebi terimleri araştırma Anlatım
Tartışma
12 Edebi terimler: karakterizasyon, sembol. romanından alıntıyı okuma, sorularını cevaplama, ve gerekli edebi terimleri araştırma Anlatım
Tartışma
13 Edebi terimler: karakterizasyon, yazım stili, mood, tone. romanından alıntıyı okuma, sorularını cevaplama, ve gerekli edebi terimleri araştırma Anlatım
Tartışma
14 Öğrencilerin kendi seçtikleri bir romandan alıntı ve o alıntı içindeki edebi terimlerin incelenmesi ve analizi Öğrencilerin kendi seçtikleri romandan alıntıyı okuma, sorularını cevaplama, ve gerekli edebi terimleri araştırma Anlatım
Tartışma
15 Öğrencilerin kendi seçtikleri bir romandan alıntı ve o alıntı içindeki edebi terimlerin incelenmesi ve analizi Öğrencilerin kendi seçtikleri romandan alıntıyı okuma, sorularını cevaplama, ve gerekli edebi terimleri araştırma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Hikaye ve romanların tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar