DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngiliz Edebiyatı 2 YDI   216 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri YDI215 İngiliz Edebiyatı 1 
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru GENÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiADNAN BİÇER1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiADNAN BİÇER1. Öğretim Grup:D
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Orijinal edebi metinleri tanıtmak, şiir ve drama için gerekli edebi terimleri tanıtmak, öğrencileri şiir ve drama okumaya teşvik etmek
Dersin İçeriği
Şiir ve drama örnekleri incelenmekte ve bu edebi türlerin diğer türlerden farklılıklarına bakılmaktadır. Türler içindeki edebi terimlere de yer verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Şiir ve dramayı okur ve anlar
2) şiir drama ve diğer edebi türler arasındaki farkları belirler
3) şiir ve drama analizi yapar
4) Şiir ve drama eserlerinin analizini yapar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şiirin ve onunla ilgili edebi terimlerin tanımı Şiir tanımı ve şiirde geçebilecek edebi sanatları araştırma Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Birinci şiirin ve onunla ilgili edebi terimlerin işlenmesi Birinci şiiri okuma, sorularını cevaplama ve edebi terimlerini analiz etme Anlatım
Soru-Cevap
3 İkinci şiirin ve onunla ilgili edebi terimlerin işlenmesi İkinci şiiri okuma, sorularını cevaplama ve edebi terimlerini analiz etme Anlatım
Soru-Cevap
4 Üçüncü şiirin ve onunla ilgili edebi terimlerin işlenmesi Üçüncü şiiri okuma, sorularını cevaplama ve edebi terimlerini analiz etme Anlatım
Soru-Cevap
5 Dördüncü şiirin ve onunla ilgili edebi terimlerin işlenmesi Dördüncü şiiri okuma, sorularını cevaplama ve edebi terimlerini analiz etme Anlatım
Soru-Cevap
6 Beşinci şiirin ve onunla ilgili edebi terimlerin işlenmesi Beşinci şiiri okuma, sorularını cevaplama ve edebi terimlerini analiz etme Anlatım
Soru-Cevap
7 Altıncı şiirin ve onunla ilgili edebi terimlerin işlenmesi Altıncı şiiri okuma, sorularını cevaplama ve edebi terimlerini analiz etme Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Vizeye kadar işlenen şiirlerin ve edebi terimlerin tekrarı Yazılı Sınav
9 Drama ve onunla ilgili edebi terimlerin tanımı Drama tanımı ve Dramada geçebilecek edebi sanatları araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
10 Birinci dramanın ve onunla ilgili edebi terimlerin işlenmesi Birinci dramayı okuma, sorularını cevaplama ve edebi terimlerini analiz etme Anlatım
Soru-Cevap
11 İkinci dramanın ve onunla ilgili edebi terimlerin işlenmesi İkinci dramayı okuma, sorularını cevaplama ve edebi terimlerini analiz etme Anlatım
Soru-Cevap
12 Üçüncü dramanın ve onunla ilgili edebi terimlerin işlenmesi Üçüncü dramayı okuma, sorularını cevaplama ve edebi terimlerini analiz etme Anlatım
Soru-Cevap
13 Dördüncü dramanın ve onunla ilgili edebi terimlerin işlenmesi Dördüncü dramayı okuma, sorularını cevaplama ve edebi terimlerini analiz etme Anlatım
Soru-Cevap
14 Beşinci dramanın ve onunla ilgili edebi terimlerin işlenmesi Beşinci dramayı okuma, sorularını cevaplama ve edebi terimlerini analiz etme Anlatım
Soru-Cevap
15 Altıncı dramanın ve onunla ilgili edebi terimlerin işlenmesi Altıncı dramayı okuma, sorularını cevaplama ve edebi terimlerini analiz etme Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına kadar işlenen şiirlerin, drama örneklerinin ve edebi terimlerin tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar