DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Türk Edebiyatı YDI   313 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru GENÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.EBRU GENÇ1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.EBRU GENÇ1. Öğretim Grup:D
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Orijinal edebi metinleri tanıtmak, şiir ve drama için gerekli edebi terimleri tanıtmak, öğrencileri şiir ve drama okumaya teşvik etmek
Dersin İçeriği
Şiir ve drama örnekleri incelenmekte ve bu edebi türlerin diğer türlerden farklılıklarına bakılmaktadır. Türler içindeki edebi terimlere de yer verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çağdaş Türk Edebiyatına ait türlerin örnekleriyle tanıtılmasıyla, öğrenci Türk Edebiyatı ile ilgili bilgi ve deneyimini artırır.
2) Çağdaş Türk Edebiyatı yazarlarını ve hayatlarını öğrenir
3) Öğrenciler eserlerdeki edebi terimleri bulur ve inceler
4) Öğrenciler Türk Edebiyatından seçilmiş şiirleri okur, edebi terimleri bulur
5) Öğrenciler Türk Edebiyatından seçilmiş kısa öyküleri okur, edebi terimleri bulur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağdaş Türk Ed. kapsayan dönemin tanıtılması Konu ile ilgili kitap ve makale okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çağdaş Türk Ed. kapsayan dönemin tanıtılmasına devam edilir Konu ile ilgili kitap ve makale okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 1. Kısa öykünün okunması Yazar ile ilgili bilgi toplanır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 2. Kısa öykünün okunması Yazar ile ilgili bilgi toplanır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 3. Kısa öykünün okunması Yazar ile ilgili bilgi toplanır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 4. Kısa öykünün okunması Yazar ile ilgili bilgi toplanır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 5. Kısa öykünün okunması Yazar ile ilgili bilgi toplanır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 1. Şiirin okunması Şair ile ilgili kısa bilgi
10 2. Şiirin okunması Şair ile ilgili kısa bilgi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 3. Şiirin okunması Şair ile ilgili kısa bilgi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 4. Şiirin okunması Şair ile ilgili kısa bilgi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 5. Şiirin okunması Şair ile ilgili kısa bilgi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 6. Şiirin okunması Şair ile ilgili kısa bilgi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Drama örneği okunması Şair ile ilgili kısa bilgi Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar