DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme YDI   402 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yonca ÖZKAN
Dersi Verenler
Arş.Gör.ESRA ÖRSDEMİR PANPALLI1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.ESRA ÖRSDEMİR PANPALLI1. Öğretim Grup:B
Arş.Gör.ESRA ÖRSDEMİR PANPALLI1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.YONCA ÖZKAN1. Öğretim Grup:D
Arş.Gör.ESRA ÖRSDEMİR PANPALLI1. Öğretim Grup:E
Arş.Gör.ESRA ÖRSDEMİR PANPALLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının dil öğretim yaklaşım, metot ve tekniklerini ayırt edici analitik bilgiye sahip olmaları ve İngilizcenin öğretiminde elverişli metot ve tekniklere öğrencilerin durumunu gözeterek uygunluk kararı verebilmeleri hedefler arasındadır.
Dersin İçeriği
İngilizce Öğretiminde yaklaşımlar, metotlar, teknikler, yabancı dil öğrenme teorileri, dil öğretiminde öğretmen ve öğrencinin rolleri, dil öğretiminde teknolojinin rolü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersi ile ilgili terim bilgisi kazandırma
2) Ölçme, değerlendirme kavramlarının açıklanması
3) Dil öğretiminde değerlendirme ilkelerinin öğrenilmesi
4) Test türlerinin öğrenilmesi
5) Test teknikleri ve yaygın test tekniklerinin öğrenilmesi
6) Yazma becerisinin ölçme ve değerlendirmesi
7) Sözlü becerisinin ölçme ve değerlendirmesi
8) Vize Haftası
9) Okumayı ölçme ve değerlendirme
10) Dinlemeyi ölçme ve değerlendirme
11) Dilbilgisi ve kelime bilgisini ölçme ve değerlendirme
12) Dili ölçmede alternatif yaklaşımların kazandırılması
13) Öğrencilerin notlanması ve değerlendirilmesinin anlaşılması
14) Örnek bir değerlendirme üzerine tartışma
15) Final Sınavına Hazırlık


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Tartışma ve ders anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Ölçme, değerlendirme kavramlarının açıklanması Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Dil öğretiminde değerlendirme ilkeleri Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Test türleri Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Test teknikleri ve yaygın test teknikleri Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Yazmayı ölçme ve değerlendirme Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Sözlü becerileri ölçme ve değerlendirme Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sözlü ve yazılı sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
9 Okumayı ölçme ve değerlendirme Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Dinlemeyi ölçme ve değerlendirme Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Dilbilgisi ve kelime bilgisini ölçme ve değerlendirme Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
12 Dili ölçmede alternatif yaklaşımlar Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
13 Öğrencilerin notlanması ve değerlendirilmesi Anlatım, beyin fırtınası, rol oynama, soru-vevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Tartışma seansı Sözlü ve yazılı sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Final Sınavına Hazırlık Sözlü sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar