DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Drama : Shakespear YIS   304 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru GENÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.EBRU GENÇ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Orijinal edebi metinleri tanıtmak, şiir ve drama için gerekli edebi terimleri tanıtmak, öğrencileri şiir ve drama okumaya teşvik etmek
Dersin İçeriği
Şiir ve drama örnekleri incelenmekte ve bu edebi türlerin diğer türlerden farklılıklarına bakılmaktadır. Türler içindeki edebi terimlere de yer verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İngiliz Edebiyatının ünlü yazarı Shakespeare in eserlerini derinlemesine inceler ve öğrenir
2) Eserlerdeki edebi terimleri bulur ve tanımlar
3) Shakespeare dönemini öğrenir, sonelerle ve drama örnekleriyle bağdaştırır
4) Shakespeare'in sonelerini okur, bu sonelerdeki edebi terimleri bulur ve tanımlar
5) Shakespeare in drama eserlerini okur ve bu eserlerdeki edebi terimleri bulur ve tanımlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Shakespeare in yaşadığı dönemin genel özellikleri Shakespeare ile ilgili genel bilgiler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
Ödev
2 Shakespeare in hayatı Shakespeare döneminin genel özellikleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Shakespeare in soneleri 1. Sonenin okunması, incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Shakespeare in soneleri 2. Sonenin okunması, incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Shakespeare in soneleri 3. Sonenin okunması, incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Shakespeare in soneleri 4. Sonenin okunması, incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Shakespeare in soneleri 5. Sonenin okunması, incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav konulara çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
9 Shakespeare in tiyatro eserleri Twelfth night adlı eserin okunması Tartışma
Gösteri
Rol Oynama
10 Shakespeare in tiyatro eserleri Twelfth night adlı eserin incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Rol Oynama
11 Shakespeare in tiyatro eserleri Twelfth night adlı eserin edebi terimlerinin bulunması Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
12 Shakespeare in tiyatro eserleri Romeo ve Juliet adlı eserin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Shakespeare in tiyatro eserleri Romeo ve Juliet adlı eserin incelenmesi Anlatım
Tartışma
Gösteri
Rol Oynama
14 Shakespeare in tiyatro eserleri Romeo ve Juliet adlı eserin edebi terimlerinin incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Shakespeare in tiyatro eserleri Hamlet adlı eserin okunması Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Hamlet adlı eserin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar