DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplumdilbilim YIS   306 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zuhal OKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZUHAL OKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı dil ve toplum ilişkisini incelerken öğrenciye dilin kullanımında çoğunlukla farkında olmadığımız etmenlerin farkında olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders toplum ve dil arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Dil kullanımındaki farklılıkları yaratan sosyal etmenler üzerinde tartışılarak dil bilincinin kazanılması sağlanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dil ve toplum arasındaki ilişkinin farkına varır.
2) Toplumdilbilimde kullanılan terimleri öğrenir.
3) Stil, cinsiyet ve sosyal statü gibi kavramların dil üzerindeki rolünü anlar.
4) İkidillilik ve çokdillilik kavramlarını öğrenir.
5) Dilde düzenek değiştirme durumlarını ve nedenlerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplumdilbilime giriş Tartışma, görüş alışverişi Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Konuşmanın yapısı Okuma ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
3 Konuşmada farklılık Konu hakkında örnek toplama Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 Dialekt, stil ve cinsiyet Konu hakkında örnek toplama Anlatım
Soru-Cevap
5 Toplumsal sınıf, dayanışma ve argo Okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 İkidillilik Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İkidillilik Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Tekar Yazılı Sınav
9 Kod değiştirme Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Çokdillilik Okuma Anlatım
Tartışma
11 Dilde sadakat ve değişim Okuma Anlatım
Tartışma
12 Pidgin ve kreol Okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Dil politikası ve planlama Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
14 İngilizcenin yayılımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Tekrar tekrar Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar