DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dinleme ve Sesletim 1 INGZ   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Neşe CABAROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:A
Bob Huu NGUYEN1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:C
Bob Huu NGUYEN1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin İngilizce'de sözcük ve tümce vurgusunu tanımasını, doğru yerleştirmesini ve karşılaştırmasını ve İngilizce'de gözlemlenen ses olaylarını tanımasını, açıklamasını sağlamak.İngilizce sesletim düzeylerinin geliştirecekler ve dinleme becerilerini geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği
ingilizcedeki farklı ve benzer sesler, türkçe ve ingilizce arasındaki ses, vurgu ve tonlama farklılıkları, dinlemede detay ve genel anlam çıkarım becerilerini geliştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) sözcük vurgusunu bilir
2) tümce vurgusunu bilir
3) ingilizcede tonlama olaylarını anlar, ayırt eder
4) sesli ve sessiz harfleri tanır,
5) ingilizce ve türkçedeki ses farklılıklarınıi bilir, sözcük ve tümce vurgularının farklılığını bilir
6) uluslarararsı ses alfabesini (IPA) bilir (okur ve yazar)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içerik, işleyiş biçimi, kaynaklarını ve değerlendirme ölçütlerini tanıtma Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Sayı, tarih, ülke ismi okuma çalışmaları, isim heceleme, telefon numarası söyleme Çeşitli dinleme aktiviteleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
3 ses tonlamasında farklı duyguların anlaşılması ve yansıtılması İnternette tarama yaparak örnek video ve ses kayıtları bulmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
4 Çeşitli dinleme aktiviteleri Ön hazırlık gerektirmiyor Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
5 Animasyon Ders hocası tarafından seçilen bazı videolar ders öncesinde izlenecek Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
6 Sınıf içi çeşitli dinleme aktiviteleri Ön hazırlık gerektirmiyor Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 Amerikan-İngiliz aksanları-farklı örnekler Okuma Soru-Cevap
Grup Çalışması
Benzetim
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Okuma Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Kısa belgesel Okuma Soru-Cevap
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
10 Çeşitli dinleme aktiviteleri İzlenecek belgesel konusuyla ilgili ön araştırma yapma Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 TED konuşması Ders öncesi izlenecek TED konuşması ile ilgli bazı düşündürücü sorular Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
12 Çeşitli dinleme aktiviteleri Okuma Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
13 Şarkı Some words and expressions about the song Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
14 Çeşitli dinleme aktiviteleri Okuma Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Short movie Sınıfta izlenecek kısa film konusu ile ilglili ön araştırma yapmak Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar