DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okuma Becerileri 2 * INGZ   104 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Münire Gül BİÇER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN KİLİMCİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiABDURRAHMAN KİLİMCİ1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MÜNİRE GÜL BİÇER1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.AYŞE GÖRGÜN1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri ileri düzey ve akademik metinleri okuyup anlayabilir ve yorumlayabilir hale getirmek
Dersin İçeriği
Ders içerisinde önceden belirlenen metinler gerekirse kelime ve içerik bazında incelenir, içerdiği fikirler tartışılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karşılaştırma makalesi (tekrar) İlgili metinleri gözden geçirip tartışma
2 Tartışma makalesi (tekrar) İlgili metinleri gözden geçirip tartışma
3 Fikir makalesi İçerik ve organizasyonu ELT süreli yanınlarından bir makalenin gözden geçirilip,tartışılması
4 Fikir makalesi İçerik ve organizasyonu ELT süreli yanınlarından bir makalenin gözden geçirilip,tartışılması
5 Birebir Çalışma Birebir Çalışma
6 Tartışma makalesi ELT süreli yanınlarından bir makalenin gözden geçirilip,tartışılması
7 dönüt verme Birebir çalışma
8 Ara Sınav tekrar
9 Birebir okuma Birebir çalışma
10 Tartışma makalesi ELT süreli yanınlarından bir makalenin gözden geçirilip,tartışılması
11 Fikir makalesi 1 ELT süreli yanınlarından bir makalenin gözden geçirilip,tartışılması
12 Fikir makalesi 2 ELT süreli yanınlarından bir makalenin gözden geçirilip,tartışılması
13 Özet yazma ön okuma
14 Özet yazma ve dönüt ön okuma
15 tekrar yazma Birebir çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar