DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dünya İngilizceleri ve Kültür INGS   203 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.YONCA ÖZKAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin İngilizcenin günümüz dünyasında kültürlerarası iletişimdeki rolü ve önemi konusunda farkındalıklarının artırılması.
Dersin İçeriği
İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımı, ortak dil olarak İngilizce ve İngilizcenin dünya üzerinde farklı kullanımları; İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımının İngilizcenin öğretimine ve öğretmen eğitimine yansımaları; öğrencilerin dil ve kültür arasındaki ilişkiye yönelik bilinçlerinin geliştirilmesi ve kültürün dil öğretimindeki yerinin irdelenmesi; ders kitapları, edebİ eserler, filmler, TV programları ve reklamlar gibi materyallerin incelenerek kültürel ögelerin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ortak dil olarak İngilizce ve İngilizcenin dünya üzerinde farklı kullanımları ile ilgili tartışır
2) İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımının İngilizcenin öğretimine ve öğretmen eğitimine yansımalarını tanımlar
3) Kültürün dil öğretimindeki yerini tartışır
4) Ders kitapları, edebi eserler, filmler, TV programları ve reklamlar gibi materyallerin incelenerek kültürel ögeleri değerlendirir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Okuma
2 İngiliz Kültürü ve tarihi Okuma
3 Rönesans dönemi Batı kültürü Okuma
4 Endüstri çağı ve İngiliz Toplumu Okuma
5 İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımı Ortak dil olarak İngilizce ve İngilizcenin dünya üzerinde farklı kullanımları Okuma
6 İngiliz edebiyatı ve dilsel gelişimi Okuma
7 Dil ve kültür arasındaki ilişki ve dil öğretiminde rolü Okuma
8 Ara Sınav Tekrar
9 Modern Batı toplumlarında gelenekler ve dil Okuma
10 İngiliz toplumunda gelenekler ve dil Okuma
11 Doğu toplumları ve İngiliz toplumu Okuma
12 İngiliz kültürüne modern yaklaşımlar Okuma
13 Ders kitapları, edebi eserler, filmler, tv programları ve reklamlar gibi materyallerin incelenerek kültürel ögelerin değerlendirilmesi Okuma
14 Öğrenci sunumları Okuma, Araştırms
15 Tekrar Tekrar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar