DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dil Edinimi INGZ   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hatice SOFU
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEM CAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.CEM CAN1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.HATİCE SOFU1. Öğretim Grup:C
Prof.Dr.HATİCE SOFU1. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı çocukların anadili edinimlerini kısaca betimleyerek, ikinci dil edinimi sürecinde bu bilgilerden nasıl yararlandığımız hakkında bilgi sahibi olup bu bilgileri nasıl kullanacağımız konusunda uygulamalar yapmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste birinci ve ikinci dil ediniminin genel ilkeleri tartışılacaktır, bu nedenle ders iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde birinci dil ediniminin dayandığı kuramlar tartışılacak, daha sonra sesbilgisi edinimi, biçimbirimlerin edinimi konuları yer alacaktır. İkinci bölümde birinci dil edinimi ile ikinci dil edinimin karşılaştırılması yapılacak, ikinci dil ediniminde önemli kavramlar olan ara dil, anadilden aktarım, dil ediniminde bireysel farklılıklar ve öğretimin edinime katkısı konularına yer verilecektir. Derste tartışılan konular örnekler üzerinden uygulamaya dönüştürülecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenciler birinci ve ikinci dil edinimini tanımlayabileceklerdir.
2) Öğrenciler, çocukların sesleri ve biçimbirimleri edinim sürecini tanıyacak ve bu süreçleri ikinci dil edinim süreçleri ile karşılaştırabileceklerdir.
3) Öğrenciler, ikinci dil ediniminin temelini oluşturan kuramları karşılaştırarak aralarındaki farklar ve benzerlikler hakkında tartışabileceklerdir.
4) Öğrenciler, ikinci dil edinim sürecinde anadilin etkisi ve aradil özellikleri hakkında örnekler üzerinde tanımlamalar yapabileceklerdir.
5) Öğrenciler, ikinci dil ediniminde bireysel farklılıkları tartışabilecekler, bireysel farklılıkların öğrenmeyi güçleştirmesi konusunda öğretmen olarak neler yapabilecekleri hakkında çıkarımlar yapacaklardır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birinci dil edinimine yaklaşımlar okuma
2 sesbilgisinin edinimi okuma ve konuşma örnekleri üzerinden betimleme (video)
3 biçimbilgisinin edinimi okuma
4 ikinci dil ediniminin tanımları okuma
5 birinci dil edinimi ile ikinci dil ediniminin karşılaştırılması okuma
6 dilin doğası okuma
7 ikinci dil edinimine yaklaşımlar: Karşılaştırmalı analiz hipotezi, hata analizi okuma ve yazma örnekleri üzerinden hata analizi yapma
8 Ara Sınav
9 Evrensel Dilbilgisi ve ikinci dil edinimi okuma
10 İşlevsel yaklaşımlar okuma
11 Beyin ve dil okuma
12 Dil ediniminde bireysel farklılıklar okuma
13 İletişimsel yeterlilik okuma
14 dil yeterliliği ve kullanım okuma
15 İkinci dil öğrenme ve öğretme için çıkarımlar okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar