DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri II YDI   303 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gülden İLİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.YASEMİN KIRKGÖZ1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.YASEMİN KIRKGÖZ1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiMERYEM MİRİOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin sınıf içi gözlem ve araştırma yöntemlerini benimsemeleri ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Ders gözlemi nedir, gözlem ne amaçla yapılır, gözlemin amaçları nelerdir, ders gözlem görevleri, gözlemcinin ders gözlemi konusunda eğitimi, göreve bağlı ders gözleminin önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Terminolojiyi tanımlar. Edebi metinleri çözümler ve yorumlar.
2) Farklı yaş gruplarının karakteristik özelliklerini ayırt eder. Öğrencilerin ihtiyacına (yaş, çevre ve fiziksel koşulları) göre uygun yöntem ve materyaller arasından seçim yapar
3) Temel kavram ve ilkelerden uygulama sırasında yararlanır.
4) Dil öğretiminin temel kavram ve ilkelerini ayırt eder.
5) Yaş gruplarının karakteristik özellikleri doğrultusunda uygulamalar yapar.
6) Ölçme ve değerlendirme yöntemlerini listeler.
7) Verdiği eğitimin doğasına uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular.
8) Materyal geliştirme, kullanma ve uygulama yöntemlerini ayırt eder. İhtiyaçlar doğrultusunda materyalleri uyarlar ve geliştirir.
9) Ders kitaplarını öğrenci profiline uygunluğu bakımından değerlendirir.
10) Ders kitaplarını farklı yönlerden eleştirir, seçim yapar.
11) Dil becerilerinin öğretimi ile ilgili kuramsal bilgiye sahiptir. Dil becerilerinin öğretimi ile ilgili kuramları uygulamalarına yansıtır.
12) Anadilden yabancı dile ve yabancı dilden ana dile çeviri yapar.
13) Çeviri ile ilgili kuramsal bilgiye sahiptir.
14) Çeşitli dillerde dilbilim kurallarının nasıl işlediğini yorumlar.
15) Dil bilimle ilgili alt alanları açıklar, temel terim ve kuramları ayırt eder.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
X
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders gözlemi nedir, gözlem ne amaçla yapılır, Önerilen ders kitabından ilgili bölümü okumak Grup Çalışması
2 Gözlemin amaçları nelerdir, ders gözlem görevleri, Araştırma yapmak Grup Çalışması
3 Gözlemcinin ders gözlemi konusunda eğitimi, göreve bağlı ders gözleminin önemi Makale okuma Grup Çalışması
4 Öğrenci ilk veya orta öğretimde belirlene görev veya görevler çerçevesinde ders gözlemler Gözlem notları almak Grup Çalışması
5 Öğrenci ders gözlemlemeye devam eder Gözlem notları almak Grup Çalışması
6 Öğrenci ders gözlemlemeye devam eder Gözlem notları almak ve dersin öğretim elemanı ile değerlendirmek Grup Çalışması
7 Öğrenci ders gözlemlemeye devam eder Gözlem notları almak ve dersin öğretim elemanı ile değerlendirmek Grup Çalışması
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Gözlem notlarını değerlendirmek Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
9 Öğrenci ilk veya orta öğretimde belirlene görev veya görevler çerçevesinde ders gözlemler Gözlem notları almak Grup Çalışması
Proje / Tasarım
10 Öğrenci ders gözlemlemeye devam eder Gözlem notları almak Grup Çalışması
Proje / Tasarım
11 Öğrenci ders gözlemlemeye devam eder Gözlem notları almak Grup Çalışması
12 Öğrenci ders gözlemlemeye devam eder Gözlem notları almak Grup Çalışması
13 Öğrenci ders gözlemlemeye devam eder Gözlem notları almak Grup Çalışması
14 Öğrenci ders gözlemlemeye devam eder Gözlem notları almak Grup Çalışması
15 Öğrenci ders gözlemlemeye devam eder Gözlem notlarını değerlendirmek Grup Çalışması
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Gözlem notlarını değerlendirmek Grup Çalışması
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar