DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edebiyat ve Dil Öğretimi II YDI   308 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri YDI 215 İngiliz Edebiyatı I, YDI 216 İngiliz Edebiyatı II ve YDI307 Edebiyat Ve Dil Öğretimi I
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hülya TUNCER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EBRU GENÇ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.EBRU GENÇ1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.HÜLYA TUNCER1. Öğretim Grup:D
Öğr. Gör.EBRU GENÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere şiir ve tiyatro oyunlarının nasıl analiz edileceğini kavratmak, öğrencilerin öğrendikleri edebi kavramları kullanarak edebiyat dersi verme konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek
Dersin İçeriği
Bu dersin temel amacı öğrencilere şiir ve tiyatro oyunlarının nasıl incelenip öğretileceğini kavratmaktır. Önce öğretmen ve öğrenciler birlikte analizler yaparlar daha sonra ise, dil öğretimi temel alınarak öğrencilerin ders planı hazırlamasına ve ders anlatmasına olanak sağlanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersin sonunda öğrenciler şiir ve tiyatro oyunlarını analiz edebilir.
2) Şiir ve oyunları yazılı ve sözlü olarak tartışabilirler
3) Şiir ve oyunları kendi deneyimlerine ve dış dünya yaşantısına bağlayabilirler.
4) Şiir ve oyunlara farklı açılardan yorum yapabilir, bunlar üzerinden etkinlikler ve ders planları hazırlayabilirler
5) Öğrenciler şiir ve oyunlardaki kültürel ögeleri analiz ederler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
X
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
X
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
X
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
X
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
X
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
X
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
X
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
X
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
X
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
X
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
X
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
X
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
X
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şiir ile ilgili edebi terimlerin tekrarı Öğrenciler şiir ile ilgili edebi terimleri okur, hatırlamaya çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kubla Khan şiiri (Samuel Taylor Coleridge) Öğrenciler işlenecek şiirleri okur, sorularını cevaplar. Şair ile ilgili ön çalışma yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ode to a Nightingale şiiri (John Keats) Öğrenciler şiirlerle ilgili aktiviteler hazırlar. Tartışma
4 Ozymandias şiiri (Percy Bysshe Shelley) Öğrenciler işlenecek şiirleri okur, sorularını cevaplar. Şair ile ilgili ön çalışma yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 I wandered lonely as a cloud şiiri (William Wordsworth) Öğrenciler şiirlerle ilgili aktiviteler hazırlar. Tartışma
Grup Çalışması
6 London şiiri (William Blake) Öğrenciler işlenecek şiirleri okur, sorularını cevaplar. Şair ile ilgili ön çalışma yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 When You Are Old şiiri (William Butler Yeats) Öğrenciler şiirlerle ilgili aktiviteler hazırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Öğrenciler sınava hazırlanır Yazılı Sınav
9 Ara Sınav Öğrenciler sınava hazırlanır Yazılı Sınav
10 Tiyatro oyunu ile ilgili edebi terimlerin tekrarı Öğrenciler tiyatro oyunu ile ilgili edebi terimleri okur, hatırlamaya çalışır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 The Sea Gull oyunundan alıntı (Anton Chekhov) Öğrenciler işlenecek tiyatro oyununu okur, sorularını cevaplar.Yazar ile ilgili ön çalışma yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Man and Superman oyunundan alıntı (George Bernard Shaw) Öğrenciler tiyatro oyunuyla ilgili aktiviteler hazırlar. Tartışma
13 Death of a Salesman oyunundan alıntı (Arthur Miller) Öğrenciler işlenecek tiyatro oyununu okur, sorularını cevaplar.Yazar ile ilgili ön çalışma yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
14 The Bald Soprano oyunundan alıntı (Eugene Ionesco) Öğrenciler tiyatro oyunuyla ilgili aktiviteler hazırlar. Tartışma
Grup Çalışması
15 Twelfth Night oyunundan alıntı (William Shakespeare) Öğrenciler işlenecek tiyatro oyununu okur, sorularını cevaplar.Yazar ile ilgili ön çalışma yapar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenciler sınava hazırlanır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar