DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnglizce Öğretiminde Drama YIS   305 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zuhal OKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZUHAL OKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.RANA YILDIRIM1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Drama tekniklerinin yabancı dil eğitiminde kullanılmasına yönelik etkinlikler hazırlamak ve gerçekleştirmek.
Dersin İçeriği
Drama tekniklerinin yabanci dil eğitiminde kullanılmasına ilişkin etkinlikler yer alır. Öğrencinin dil becerilerinin bütünsel bir şekilde kullanabilmesi için ortam hazırlanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dil becerilerini entegre bir biçimde kullanır.
2) Hem vücut hem de beynin çalışmasını bir araya getirir.
3) Drama etkinliğine uygun bir şekilde strateji belirler
4) mesleki gelişimini sağlar.
5) Sözcük ve gramer öğretiminde etkinlik olarak kullanmayı öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce´´nin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretiminde kurama, uygulamaya ve alan terminolojisine yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2
Alan bilgisine katkıda bulunacak dilbilim, kültür, edebiyat, çeviri bilim, iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımların bilgisine sahiptir.
3
Yaş, dil düzeyleri, öğrenme biçemleri, strateji kullanımları gibi öğrenci değişkenlerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahiptir.
4
Alana yönelik nitel ve/ya nicel bilimsel yöntemlerin bilgisine sahiptir.
5
Alan bilgisini kullanarak, gereksinim duyulduğunda bu bilgiyi yeniden yapılandırarak, eğitsel amaçlar ve öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri, yaşları ve olası gereksinimleri doğrultusunda etkili plan, yöntem, materyal, etkinlik ve ölçme, değerlendirm
6
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
7
Eleştirel bir bakış açısıyla eğitsel içerik ve materyalleri inceleyebilir, gereksinim duyulduğunda bunları uyarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
8
İngilizce öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunabilir, sınıf içi uygulamalarda sonuç odaklı çözüm önerileri geliştirebilir.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
10
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
11
İngilizce öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12
Eğitim uygulamalarında inisiyatif alma ve yaratıcı olma gibi bağımsız davranış becerileri kazanır.
13
Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
14
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
15
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
16
Eğitim teknolojileri bağlamında kendisi için gerekli olacak bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım bilgisine sahiptir.
17
İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
18
Milli Eğitim sisteminin yapısını, amaçlarını ve işlevlerini tanır.Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
19
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır ve eğitimdeki diğer paydaşlarla (okul yönetimi, veli vb.) ilet
20
Mesleki öz güven (Bir öğretmen olarak kendini yeterli bulma), sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dramaya giriş okuma, bilgi alışverişine hazır olma Anlatım
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
2 Gözlem görsel materyaller, Konu ile ilgili okumalar Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
3 ısınma etkinlikleri Konu ile ilgili okumalar Soru-Cevap
Rol Oynama
4 Öğrencilerle çalışma Konu ile ilgili okumalar Gösteri
Rol Oynama
5 iletişimi sağlama etkinlikleri Konu ile ilgili okumalar Rol Oynama
Grup Çalışması
6 sözsüz anlatım Konu ile ilgili okumalar Gösteri
Rol Oynama
7 Sesle çalışma Konu ile ilgili okumalar Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav tekrar Yazılı Sınav
9 Nesnelerle çalışma Konu ile ilgili okumalar Gösteri
Bireysel Çalışma
10 Görsellerle çalışma Konu ile ilgili okumalar Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
11 Hayal Gücünü artırma Konu ile ilgili okumalar Rol Oynama
Beyin Fırtınası
12 Sözcüklerle çalışma Konu ile ilgili okumalar Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Cümlelerle çalışma Konu ile ilgili okumalar Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Senaryo yazma ve oynama Konu ile ilgili okumalar Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Kaynak araştırması Konu ile ilgili okumalar Gösteri
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları tekrar Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar